Ως Εκκαθάριση Παραγώγων μπορεί να ορισθεί η διαδικασία καταχώρησης, τήρησης θέσεων, διακανονισμού και υπολογισμού των περιθωρίων ασφάλισης των συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί στην Αγορά Παραγώγων.
Η λειτουργία της εκκαθάρισης χωρίζεται σε δύο διακριτές διαδικασίες που διεξάγονται ταυτόχρονα σε ημερήσια βάση και είναι:

  • Η διαδικασία ημερήσιου διακανονισμού (χρηματικού και τίτλων) και καταβολής προμηθειών υπέρ Χ.Α. και ΕΤ.ΕΚ.
  • Διαδικασία ελέγχου των περιθωρίων ασφάλισης.

Η Εκκαθάριση Παραγώγων της Ελληνικής Αγοράς Παραγώγων διενεργείται σε επίπεδο τελικού επενδυτή (end client) όσον αφορά στον ημερήσιο διακανονισμό των τίτλων και στην τήρηση των περιθωρίων ασφάλειας και σε επίπεδο Μέλους όσον αφορά στον ημερήσιο χρηματικό διακανονισμό και την καταβολή προμηθειών.
Ο όρος Εκκαθάριση αναφέρεται τόσο στη συνολική διαδικασία της κάθε αυτού εκκαθάρισης (διακανονισμός) όσο και στην παράδοση-παραλαβή τίτλων που προκύπτουν από τις προς εκκαθάριση συναλλαγές. Η διαδικασία αυτή διέπεται από την αρχή της παράδοσης επί πληρωμή (delivery versus payment) όπου η μεταφορά των τίτλων και οι αντίστοιχες πληρωμές γίνονται ταυτόχρονα.
Η Εκκαθάριση των συναλλαγών επί Παραγώγων στην Ελληνική Αγορά διενεργείται από την ΕΤ.ΕΚ. Η ΕΤ.ΕΚ.είναι ο Εκκαθαριστικός Οίκος και έχει το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου σε κάθε πράξη που διενεργείται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.
Ο πρωταρχικός ρόλος της ΕΤ.ΕΚ. είναι να αποτελεί εγγυητή όλων των πράξεων  που διενεργούνται στο Χ.Α. και να δρα ως αντισυμβαλλόμενος σε κάθε συναλλαγή. Λειτουργεί δηλαδή ως αγοραστής έναντι στον πωλητή και ως πωλητής έναντι στον αγοραστή από τη στιγμή που καταχωρείται μία πράξη στο σύστημα.
Σκοπός της ΕΤ.ΕΚ. είναι να θέτει τους κανόνες της εκκαθάρισης όλων των πράξεων της Αγοράς Παραγώγων και να παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των Τελικών Επενδυτών και των Μελών. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων, ενεργοποιεί τις σχετικές διαδικασίες προκειμένου να διαφυλάξει την οικονομική ακεραιότητα των Μελών, των Τελικών επενδυτών αλλά και της ίδιας της ΕΤ.ΕΚ., ενώ όποτε χρειάζεται παρέχει πληροφορίες για την εκκαθάριση.
Επίσης, παρακολουθεί, αναλύει και υπολογίζει όλους τους πιθανούς κινδύνους και δημιουργεί τις απαραίτητες εκείνες διαδικασίες, τεχνικές και μηχανισμούς παρακολούθησης για τον έλεγχο των κινδύνων αυτών ανά πάσα στιγμή.
Τέλος, έχει ως στόχο να υποστηρίζει τους βασικούς συμμετέχοντες στην Αγορά Παραγώγων, οι οποίοι είναι:

Συνοψίζοντας, από την στιγμή που θα πραγματοποιηθεί μία συναλλαγή στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., η ΕΤ.ΕΚ. έχει να διεκπεραιώσει τέσσερις λειτουργίες:

  •  Να καταγράψει τη συναλλαγή.
  •  Να εκκαθαρίσει τη συναλλαγή.
  •  Να υπολογίσει το περιθώριο ασφάλισης που θα πρέπει να δεσμεύσει από τους επενδυτές.
  • Να διακανονίσει τις υποχρεώσεις των συμβολαίων.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων