Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.

Δραστηριότητα Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και γενικώς η διενέργεια επενδύσεων, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 22 του νόμου 2778/1999, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Η Εταιρεία έχει επίσης αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με το Ν. 4209/2013, ως Ο.Ε.Ε. με εσωτερική διαχείριση (υπ' αρ. 3/757/31.5.2016 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΤΟΥ 25
Ταχ Κωδ:17671
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 211 9997000
Telefax 211 9991053
Ιστοσελίδα www.briqproperties.gr
Email ir@briqproperties.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΦΕΣΣΑΣ Δ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ Δ ΦΑΙΔΩΝ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Γ ΑΝΝΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ Μ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ Σ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ ΜΑΡΚΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Δ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (51,29%)
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ  (25,23%)
Προσωπικό Εταιρείας 3
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 31 Ιουλ 2017
Κλάδος / Υποκλάδος Ακίνητη Περιουσία / Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων (31 Ιουλ 2017)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ   FTSEA   ΔΜΚ   ΔΑΠ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ()
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ()
Σχετικά σύμβολα ΜΠΡΙΚ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 24.439.138,55

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων