Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δραστηριότητα 1. Κατασκευή, εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή και συντήρηση λογισμικού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 2. Κατασκευή σε βιοτεχνική ή βιομηχανική κλίμακα, εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και όλων των περιφερειακών και συναφών εξαρτημάτων και συσκευών πληροφορικής. 3. Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων μέσω επιλεγόμενου ή άλλου επικοινωνιακού δικτύου και αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών παροχής υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων. 4. Έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών χρήσεων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και γενικά οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ιδιωτών, καθώς και αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων. 5. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και γενικά οργανισμών, δημοσίων επιχειρήσεων με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ως Αναδόχου ή Υπεργολάβου. 6. Διεξαγωγή σεμιναρίων σε οποιοδήποτε τομέα της πληροφορικής για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρίας και την ευόδωση του σκοπού της.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 199
Ταχ Κωδ:17121
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-9301200
Telefax (210)-9301222
Ιστοσελίδα http://www.profile.gr
Email info@profile.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΜΠΑΡΜΠΑΤΟΣ Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΙΡΙΤΑΚΗΣ Δ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΟΥΣΣΟΣ Α ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (49,85%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 127
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων κ. Αφσάρογλου Βαρτάν
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 29 Οκτ 2003
Κλάδος / Υποκλάδος Τεχνολογία / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΤΧ   ΔΟΜ   FTSEA   ΔΜΚ   FTSEGTI   FTSEGT  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΠΡΟΦ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 15.710.216,69

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων