Υπηρεσίες Μητρώου

Τι είναι ο κωδικός LEI και πώς εκδίδεται

Ο Legal Entity Identifier (LEI) είναι ένας 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός που συνδέει τα κύρια στοιχεία αναφοράς και επιτρέπει την ξεκάθαρη και μοναδική ταυτοποίηση Νομικών Προσώπων που συμμετέχουν στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Εκδίδεται, σύμφωνα με το πρότυπο ISO17442, από τα πιστοποιημένα Local Operating Units (LOUs). Η εποπτική αρχή Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEIROC -  www.leiroc.org) που έχει συγκροτηθεί κατόπιν σύστασης του Financial Stability Board, συντονίζει και εποπτεύει την έκδοση των κωδικών LEI.Για να πιστοποιηθεί κάποιος οργανισμός ως LOU πρέπει να προταθεί από μέλος της LEIROC και να έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες αρχές και τεχνικές συστάσεις της. Στην παρούσα φάση, η έκδοση LEI θεωρείται ότι διανύει μεταβατικό στάδιο μέχρι την εγκαθίδρυση παγκόσμιου συστήματος Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) οπότε το υφιστάμενο σύστημα LOU/LEI θεωρείται προκαταρκτικό και αναφέρεται ως pre-LOU και pre-LEI.

Τα στοιχεία LEI είναι δημόσια. Οι πιστοποιημένοι LOU απαιτείται να διαθέτουν την δυνατότητα αναζήτησης των σχετικών κωδικών από κάθε ενδιαφερόμενο και με διάφορα κριτήρια . Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα Νομικά Πρόσωπα, πριν προβούν σε αίτημα έκδοσης L.E.I., μπορούν να ανατρέξουν στη δημόσια βάση δεδομένων www.p-lei.org που συγκεντρώνει στοιχεία από όλα τα pre-LOU και τα διαθέτει ελεύθερα προς χρήση, προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι δεν διαθέτουν ήδη κωδικό LEI .

Ποιοι και πότε πρέπει να αποκτήσουν κωδικό LEI

Μέχρι στιγμής η μόνη πρόβλεψη χρήσης LEI είναι για την εκπλήρωση υποχρεώσεων γνωστοποίησης συναλλαγών (Trade Reporting) κατ' εφαρμογή του Κανονισμού EMIR. Οι αντίστοιχοι υπόχρεοι πρέπει να αποκτήσουν κωδικό LEI έως τις 12/02/2014.

Περιγραφή Υπηρεσίας ΑξΙAlei για την έκδοση κωδικού LEI

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω της υπηρεσίας AξΙΑlei, παρέχει στα υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα (Μέλη και πελάτες τους) τη δυνατότητα να αποκτήσουν κωδικό LEI με την διαδικασία του assisted registration. Η υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD) του Ομίλου ΕΧΑΕ, σε συνεργασία με το L.S.E./Unavista. Η έκδοση των κωδικών LEI πραγματοποιείται από το L.S.E. μέσω της πλατφόρμας Unavista.

Σημειώνεται ότι η χρήση της υπηρεσίας δεν είναι υποχρεωτική για τα Μέλη/Χειριστές του Ομίλου ΕΧΑΕ. Τα υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν κατευθείαν στους πιστοποιημένους οργανισμούς LOU.
Με την υπηρεσία ΑξΙΑlei, η ATHEXCSD αναλαμβάνει:

 • Την παραλαβή του αιτήματος από το υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο.
 • Την παραλαβή και αρχικό έλεγχο των απαιτούμενων, από το LSE/Unavista, νομιμοποιητικών εγγράφων.
 • Την είσπραξη (από τον υπόχρεο) του αντιτίμου που προσδιορίζει το LSE/Unavista για την έκδοση LEI.
 • Την εισαγωγή, εκ μέρους και κατόπιν εξουσιοδότησης από τον υπόχρεο, των στοιχείων στην πλατφόρμα Unavista.
 • Την παρακολούθηση της πορείας έκδοσης του LEI.
 • Την παραλαβή και γνωστοποίηση στον υπόχρεο του εκδιδόμενου LEI.

To L.S.E./Unavista:

 • Παραλαμβάνει τα αιτήματα και τα συνοδευτικά έγγραφα από την ATHEXCSD.
 • Ελέγχει τα καταχωρημένα στοιχεία βάσει των νομιμοποιητικών εγγράφων ή, εφόσον απαιτείται, μέσω των αρμόδιων δημόσιων αρχών. Επίσης, ελέγχει αν έχει ήδη εκδοθεί L.E.I. για το ίδιο Νομικό Πρόσωπο από άλλο LOU. Στην περίπτωση προβλήματος, απορρίπτει το αίτημα και ενημερώνει την ATHEXCSD.
 • Εκδίδει το LEI εντός 5 ημερών και το καταχωρεί στην βάση LEI της Unavista

Διαδικασία έκδοσης κωδικού LEI μέσω της υπηρεσίας ΑξΙΑlei

Για την χρήση της υπηρεσίας ΑξΙΑlei, απαιτείται ανά Νομικό Πρόσωπο:

 1. Η ηλεκτρονική αποστολή, μέσω e-mail στη διεύθυνση axialei@athexgroup.gr, των ακόλουθων:
  • της αίτησης ΑΙΤ51Ε «Application for the Issuance of Legal Entity Identifier", κατάλληλα συμπληρωμένης (υποβάλλεται σε μορφή Word και σε μορφή PDF ή JPG ως σκαναρισμένο αντίγραφο της πρωτότυπης - κατάλληλα υπογεγραμμένης και σφραγισμένης - αίτησης).
  • των ακόλουθων συνοδευτικών εγγράφων (σε ηλεκτρονική μορφή PDF ή JPG):
 • Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου ή επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικoύ Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής του Νομικού Προσώπου στο ΓΕΜΗ.
 1. Η πληρωμή του αντιτίμου για την έκδοση LEI (σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες).
 1. Εντός 2 ημερών από την ολοκλήρωση των παραπάνω, ταχυδρομική αποστολή των παραπάνω εγγράφων και σε έντυπη μορφή, στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD)
Λ Αθηνών 110, 10442 Αθήνα
Υπόψη: Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών - Υπηρεσία AξΙΑlei

Αντίτιμο παρεχομένων υπηρεσιών και οδηγίες πληρωμής

 • Αίτημα έκδοσης LEI:

       ανά LEI:

 • €138,00 (πλέον ΦΠΑ) ή €171,12 (συμπ. ΦΠΑ 24%).
 • Βαρύνει το υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο.
 • Τιμολογείται από την ATHEXCSD και εισπράττεται με την κατάθεση του αιτήματος.

 

 • Ετήσια συντήρηση LEI:

       ανά LEI:

 • €84,00 (πλέον ΦΠΑ) ή €104,16 (συμπ. ΦΠΑ 24%).
 • Βαρύνει το υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο.
 • Τιμολογείται από την ATHEXCSD και εισπράττεται ετησίως στον μήνα επετείου της έκδοσης κάθε κωδικού LEI.

Σημείωση: Η υπηρεσία βαρύνεται με Φ.Π.Α. 24% για τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα. Τα Νομικά Πρόσωπα κάτοικοι χωρών της Ε.Ε. που διεξάγουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης αξίας (VIES) , καταβάλλουν το αντίτιμο που αντιστοιχεί στις αιτούμενες υπηρεσίες χωρίς ΦΠΑ.

Η πληρωμή του αντιτίμου, πραγματοποιείται με κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό της ATHEXCSD:

IBAN GR38 0140 1010 1010 0200 2063 823
Τράπεζα ALPHA BANK
BIC CRBAGRAAXXX
Αιτιολογία: LEI - Επωνυμία Νομικού Προσώπου


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών.


 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων