Λόγω του ρόλου της στην λειτουργία της αγοράς η ATHEXClear πρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά μία σειρά κινδύνων. Η οργανωτική δομή που υποστηρίζει τη διαχείριση κινδύνου περιλαμβάνει τις παρακάτω μονάδες:

 • Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την τελική ευθύνη και τη λογοδοσία αναφορικά με τη διαχείριση της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας.
 • Επιτροπή Κινδύνου, η οποία συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα διαχείρισης κινδύνου.
 • Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία λαμβάνει αποφάσεις για τον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής.  
 • Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνου & Εκκαθάρισης της ATHEXClear, του οποίου καθήκον είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η ATHEXClear με στόχο την αναγνώριση τους, την αξιολόγησή τους και τέλος τη διαχείριση τους.
 • Υπεύθυνος Κινδύνου (Chief Risk Officer), ο προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνου, ο οποίος για θέματα διαχείρισης κινδύνων αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Προέδρου της Επιτροπής Κινδύνου και εφαρμόζει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου μέσω των πολιτικών και των διαδικασιών που θεσπίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Οργανωτικές Μονάδες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων οι οποίες εμπίπτουν στο αντικείμενό τους και συμμετέχουν στην διαχείριση κινδύνων συνολικά του Ομίλου.

Οι κύριες κατηγορίες κινδύνου στους οποίους εκτίθεται η ATHEXClear είναι:

 • Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου
 • Κίνδυνος Ρευστότητας
 • Λειτουργικός Κίνδυνος

Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου

Για την κάλυψη του Κινδύνου Αντισυμβαλλομένου (Κίνδυνος Αγοράς)  έναντι των εκκαθαριστικών μελών της η ATHEXClear παρακολουθεί και υπολογίζει σε ημερήσια βάση (τέλος ημέρας αλλά και ενδοημερησίως σε σχεδόν πραγματικό χρόνο) περιθώριο ασφάλισης για κάθε λογαριασμό εκκαθάρισης των Εκκαθαριστικών Μελών και δεσμεύει τις αντίστοιχες εγγυήσεις με τη μορφή μετρητών ή/και επιλεγμένων κινητών αξιών.

Η επικαιροποίηση του καταλόγου με τις αποδεκτές κινητές αξίες ως εγγυήσεις καθώς και τα ποσοστά αποκοπής γίνεται κάθε τρείς μήνες, ή και εκτάκτως αν κριθεί απαραίτητο και ανακοινώνεται εδώ.

Βάσει των εγγυήσεων  που έχουν δεσμευτεί, αναθεωρούνται σε συνεχή βάση τα πιστωτικά όρια που αποδίδονται στα μέλη, η τήρηση των οποίων ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η ATHEXClear διαχειρίζεται επίσης τα Κεφάλαια Εκκαθάρισης των δύο αγορών (Αξιών και Παραγώγων) τα οποία λειτουργούν ως κεφάλαια αλληλοασφαλιστικού χαρακτήρα («risk sharing fund») και στα οποία εισφέρουν τα Εκκαθαριστικά Μέλη που συμμετέχουν σε κάθε αγορά αποκλειστικά με μετρητά.

Το ελάχιστο ύψος των Κεφαλαίων Εκκαθάρισης επανυπολογίζεται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τις προβλέψεις των Κανονισμών Εκκαθάρισης, έτσι ώστε το ύψος τους να επαρκεί κατ' ελάχιστον για την κάλυψη κατά πάντα χρόνο των απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισμός (EU) 648/2012 (EMIR), δηλαδή την απορρόφηση ζημιών πέραν των περιθωρίων ασφάλισης σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων της ομάδας συνδεδεμένων εκκαθαριστικών μελών με την μεγαλύτερη έκθεση σε κίνδυνο, ή αθροιστικά των ομάδων με την δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερη έκθεση σε κίνδυνο, υπό ακραίες συνθήκες αγοράς.

Τα μοντέλα διαχείρισης κινδύνου και οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται εξετάζονται ως προς την αποτελεσματικότητά τους σε καθημερινή βάση και κάτω από ακραία αλλά πιθανά σενάρια (Margin / Haircut, Back-Testing, Default Fund Coverage under Stress, Liquidity Stress Test).

Σε περίπτωση υπερημερίας ενός Εκκαθαριστικού Μέλους για την κάλυψη των πιθανών ζημιών, η ATHEXClear χρησιμοποιεί διαθέσιμους πόρους με τη σειρά που διακρίνεται παρακάτω:

 

Κίνδυνος Ρευστότητας

Στόχος της ATHEXClear είναι η διατήρηση επαρκούς επιπέδου ρευστότητας ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά σε πληρωμές και διακανονισμούς που καθίστανται πληρωτέα, στο τέλος κάθε ημέρας ή και, εφόσον απαιτείται, σε ενδοημερήσια βάση. Η εκτίμηση του ύψους των υποχρεώσεων της ATHEXClear γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κανονική της λειτουργία, όσο και απρόβλεπτα γεγονότων (π.χ υπερημερία Μέλους).

Οι διαθέσιμες πηγές ρευστότητας που έχει στη διάθεσή της η ATHEXClear ειδικά για την περίπτωση της υπερημερίας μέλους είναι:

 • Οι κατατεθειμένες εγγυήσεις των Εκκαθαριστικών Μελών (με βάση σχετική εξουσιοδότηση που παρέχεται στην ATHEXClear σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκκαθάρισης)
 • Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης
 • Τα ίδια κεφάλαια της ATHEXClear

Η διαθέσιμη ρευστότητα της ATHEXClear εξετάζεται ως προς τα κριτήρια που θέτει ο EMIR. Σε καθημερινή βάση και κάτω από ακραία αλλά εύλογα σενάρια,  ακραίων συνθηκών αγοράς εξετάζεται αν επαρκούν τα ρευστά διαθέσιμα που θα απαιτηθούν μετά την αθέτηση των υποχρεώσεων από δύο (2) ομάδες συνδεδεμένων εκκαθαριστικών μελών στα οποία η ATHEXClear έχει τη μεγαλύτερη απαίτηση ρευστότητας για το κλείσιμο (close-out) των θέσεων τους για κάθε αγορά ξεχωριστά (Αξίες, Παράγωγα).

Έλεγχος και Επανεξέταση Μοντέλων και Διαδικασιών

Τα μοντέλα διαχείρισης κινδύνου της ΕΤ.ΕΚ υπόκεινται σε καθημερινούς απολογιστικούς ελέγχους ανά αγορά, προσομοίωση ακραίων καταστάσεων των χρηματοοικονομικών πόρων έναντι κινδύνου αντισυμβαλλομένου υπό ακραίες συνθήκες ανά αγορά, προσομοίωση ακραίων καταστάσεων ρευστών χρηματοοικονομικών πόρων έναντι κινδύνου ρευστότητας κάτω από ακραίες συνθήκες και για τις δύο αγορές, απολογιστικό έλεγχο για τους κινδύνους αντισυμβαλλομένου και ρευστότητας, ανάλυση ευαισθησίας του μοντέλου υπολογισμού περιθωρίου ασφάλισης ανά αγορά και απολογιστικό έλεγχο των αποτιμήσεων των αποδεκτών ενεχύρων και του χρόνου ρευστοποίησης αυτών.

Σε ετήσια βάση πραγματοποιείται επικύρωση των μοντέλων διαχείρισης κινδύνου από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού EMIR.

Επίσης σε ετήσια βάση πραγματοποιείται άσκηση προσομοίωσης υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους, υπό την Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τη συμμετοχή Εκκαθαριστικού Μέλους, του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως Διαχειριστή Αγοράς, της Επιτροπής Διαχείρισης Υπερημερίας, της Οικονομικής Διεύθυνσης και των Τμημάτων Διαχείρισης Κινδύνου και Εκκαθάρισης της ATHEXClear, προκειμένου να διαπιστώνεται κάθε φορά η ετοιμότητα των συμμετεχόντων, αλλά και η επάρκεια των μοντέλων και των διαδικασιών στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους.

Λειτουργικός Κίνδυνος

Το πλαίσιο Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου της ATHEXClear ορίζει τις αρχές και τις διαδικασίες για τη διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου, καθώς και τους ρόλους και τις ευθύνες που έχουν ανατεθεί. Αναλύει τις διαδικασίες προσδιορισμού/ αξιολόγησης του κινδύνου, του μετριασμού και της παρακολούθησής του. Οι κύριοι άξονες του πλαισίου είναι:

 • Η καταγραφή των πιθανών κινδύνων μέσα από μία διαδικασία αυτοαξιολόγησης  (RCSA).
 • Η συλλογή στοιχείων σχετικά με πραγματικά γεγονότα που οδήγησαν ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζημιές.
 • Η ανάπτυξη σχεδίων δράσης και η δημιουργία βασικών δεικτών κινδύνου για την αντιμετώπιση και την παρακολούθηση των κινδύνων.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων