20 Φεβ 2018
Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 34.121.672 98,27 55.437.204,55 99,10 56.816.266.318,65 99,33
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 127.349 0,37 13.414,38 0,02 256.200.765,87 0,45
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 0 0,00 0 0,00 125.360.642,72 0,22
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 471.900 0,00 487.604 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ 34.720.921 55.938.222,93 57.197.827.727,24
Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 1.248 0,00 734,9 0,00 99.546.171,95 0,17
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝ.Α. (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 12.000 0,00 12.143,07 0,00 0 0,00
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 13.248 12.877,97 99.546.171,95
Κατηγορία Όγκος %
Σ.Μ.Ε. 26.890 99,71
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 79 0,29
ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 26.969
Κατηγορία Όγκος %
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 46.303
Αγορά Όγκος Αξία
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ 34.807.441 55.951.100,9

Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων