19 Ιαν 2018
Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 67.561.751 97,54 158.668.199,99 98,91 56.716.877.891,42 99,30
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 232.402 0,34 40.363,03 0,03 275.247.493,39 0,48
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 0 0,00 0 0,00 126.819.797,72 0,22
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9.320 0,01 205.778,55 0,13 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 1.460.000 0,00 1.496.518,39 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ 69.263.473 160.410.859,96 57.118.945.182,53
Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 0 0,00 99.650.382,58 0,17
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝ.Α. (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 5.000 0,00 5.064,75 0,00 0 0,00
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 5.000 5.064,75 99.650.382,58
Κατηγορία Όγκος %
Σ.Μ.Ε. 47.596 99,26
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 355 0,74
ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 47.951
Κατηγορία Όγκος %
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 36.707
Αγορά Όγκος Αξία
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ 69.353.131 160.415.924,71

Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων