Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


« Επιστροφή

Διανομή Μερίσματος σύμφωνα με τη την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για Διανομή μέρους Αποθεματικού Ν. 3943/2011 άρθρο 14, Ν.4172/2013 άρθρο 48 σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ 1007/2014 και ΠΟΛ 1039/2013

Ανακοινώνεται από την εταιρία “SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των μετόχων της 13ης Ιουνίου 2017 αποφασίστηκε η διανομή μέρους του αποθεματικού ποσού  193.695,90 ευρώ, ήτοι 0,03 ευρώ ανά μετοχή.

Από το ανωτέρω μεικτό ποσό παρακρατείται, βάσει των άρθρων 62 και 64 του Ν. 4172/2013 (όπως ισχύει σήμερα) ο προβλεπόμενος φόρος ποσοστού 15% (0,0045 ευρώ ανά μετοχή) συνεπώς το ποσό το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των 0,0255 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date- ημερομηνία προσδιορισμού) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017. Από την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Ιουλίου  2017 από την πληρώτρια Τράπεζα « ALPHA BANK A.E.» ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.
  2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπΆ αριθμόν 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Τράπεζα «Alpha Bank Α.Ε.».
  3. Για του υπόλοιπους μετόχους η είσπραξη του μερίσματος θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ALPHA BANK από την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 με την προσκόμιση της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη με γνήσιο υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Η είσπραξη του ποσού του μερίσματος είναι δυνατή μέσω της πληρώτριας τράπεζας Alpha Bank Α.Ε. μέχρι τις 31.07.2018.

Στη συνέχεια η είσπραξη θα γίνεται από τα γραφεία της έδρας της εταιρείας Λ. Μεσογείων 312, Αγ. Παρασκευή 15341, με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε., είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου των μετόχων, μέχρι τις 31.12.2022, ήτοι μέχρι την παραγραφή του μετά την παρέλευση πενταετίας (250ΑΚ περ.15.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση. Μετά την σχετική παραγραφή τα ποσά περιέχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων (ΙR) της εταιρείας στο τηλ: 210-6504172.


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων