Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


« Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση για την διαγραφή/ακύρωση ιδίων μετοχών της Εταιρείας

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 31η Ιουλίου 2017, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής Εταιρείας κατά το ποσό των 777.481,20 Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 9.090.000 σε 8.226.132 κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 863.868 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.

Εκ των ως άνω 863.868 ιδίων μετοχών, οι οποίες αγοράσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 25.08.2009 έως 18.09.2015:  

α) 850.000 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της από 30.04.2015 αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας και

β) 13.868 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της από 12.05.2009 αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτών (7.403.518,80 €) και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο (8.226.132) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτών του Ευρώ (0,90 €) η κάθε μία.

Την 4η Αυγούστου 2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1132695 η με αριθμό 86852/04.08.2017 (ΑΔΑ: ΩΙ77465ΧΙ8-ΕΙ7) απόφαση του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά την συνεδρίαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 για την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την 15η Σεπτεμβρίου 2017 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 863.868 μετοχών, οι οποίες ακυρώνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-67.05.000

 

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017 

Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

 


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων