Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


« Επιστροφή

Χειρισμός των ΣΜΕ επί των μετοχών της FOLLI-FOLLIE

 
12 Ιουνίου 2018
 
 
Χειρισμός των ΣΜΕ επί των μετοχών της FOLLI-FOLLIE
 

 

Χειρισμός των ΣΜΕ επί των μετοχών της FOLLI-FOLLIE

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  περί αναστολής των μετοχών της εταιρίας FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. και εφόσον οι λόγοι αναστολής δεν έχουν αρθεί,  ανακοινώνει την πραγματοποίηση της μετάθεσης της λήξης του ΣΜΕ επί των μετοχών της FOLLI-FOLLIE κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2.6.9.2 του Κανονισμού του.

Συνοπτικά, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

Α. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 13/06/2018, δύο (2) ημέρες πριν από την κανονική ημερομηνία λήξης του ΣΜΕ Ιουνίου (που είναι η Παρασκευή 15/06/2018), οι σειρές του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου θα μετονομαστούν για τεχνικούς λόγους (της μετάθεσης) με την προσθήκη στην ονομασία τους του χαρακτηριστικού Χ, ήτοι FFGRP18FΧ, και FFGRP18ΙΧ, αντίστοιχα.

Β. Ως τεχνική ημερομηνία λήξης της σειράς FFGRP18FΧ ορίζεται η 20/12/2019, ενώ της σειράς FFGRP18ΙΧ θα παραμείνει, προς το παρόν, η 21/9/2018.

Θα ακολουθήσει ανάλογη ενημέρωση για τις επόμενες ενέργειες αναφορικά με τα ΣΜΕ επί της FOLLI-FOLLIE, με βάση τις εξελίξεις και σύμφωνα με τον Κανονισμό του.

Συγκεκριμένα:

(α) Σε περίπτωση όπου πραγματοποιηθεί επαναδιαπραγμάτευση (άρση των λόγων αναστολής), η τελική τιμή εκκαθάρισης της εν λόγω σειράς θα υπολογιστεί την τρίτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας επαναδιαπραγμάτευσης (Τ+3) με βάση τα προβλεπόμενα στην Απόφαση 12, δηλαδή ως τιμή της Υποκείμενης Αξίας την τιμή η οποία προκύπτει από τη διεξαγωγή Μεθόδου 2 (Αυτόματη και Στιγμιαία κατάρτιση Συναλλαγών ? Δημοπρασία {Call Auction}), στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη χρονική περίοδο από 13:45 έως 14:00, ως προς την Αξία αυτή.

(β) Σε κάθε περίπτωση, οι σειρές ενδέχεται να διαγραφούν, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ.

Στην περίπτωση αυτή, η διαγραφή των σειρών παραγώγων, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΧΑ, Άρθρο 2.6.12, παρ. 4, 5, 6, 8 και 10, οι ανοιχτές θέσεις θα λήξουν αναγκαστικά κατά τη σχετική ημέρα διαγραφής κατά τρόπο αυτοδίκαιο και ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί με φυσική παράδοση έναντι καταβολής του τιμήματος, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής του προϊόντος όπως ορίζονται στην Απόφαση 12 του ΧΑ. Για τον υπολογισμό των χρηματικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών θα ληφθεί υπόψη η τελευταία δημοσιευμένη τιμή της υποκείμενης αξίας πριν τη διαγραφή του Παραγώγου.

 


Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

 


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων