Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος έχει ανοικτές θέσεις για την ολοκλήρωση του διακανονισμού, ενδεικτικές περιπτώσεις: πωλητής δεν παραδίδει έγκαιρα τις αξίες, ο αγοραστής δεν καταβάλει έγκαιρα τα χρήματα, Λειτουργικές αστοχίες λόγω π.χ. λανθασμένης μετάθεσης διακανονισμού σε χειριστή/θεματοφύλακα, έλλειψης οδηγιών ή μη έγκαιρη λήψη οδηγιών (συνήθως από πελάτη εξωτερικού) από τον επενδυτή στον Θεματοφύλακα του, το ΧΑ και η ΕΧΑΕ παρέχει ειδικά εργαλεία αντιμετώπισης για την κάλυψη ατελών συναλλαγών, ειδικότερα:

Ειδικές συναλλαγές διακανονισμού τύπου SPOT 1 & 2 

Διμερείς προσυμφωνημένες συναλλαγές που καλύπτουν failed πώληση, τις εκτελεί το Μέλος ως αγοραστής και εκκαθαρίζονται αυθημερόν, που ενσωματώνουν τα δικαιώματα προγενέστερης ημερομηνίας συναλλαγών .

Δανεισμός μέσω συμβολαίων επαναγοράς ειδικού τύπου (STRA)

Συνοπτικά Χαρακτηριστικά προϊόντος: Μέγεθος 100 μτχ., αφορά  όλες τις μετοχές που συμμετέχουν στο pool της ΕΤ.ΕΚ., με αυθημερόν διακανονισμό με απαίτηση margin για τον αγοραστή (Μέλος ΧΠΑ).

Πακέτο αποκατάστασης

Ειδική προσυμφωνημένη συναλλαγή (συμψηφιστικό πακέτο) που γίνεται μέχρι την Τ+4 της failed συναλλαγής. Οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ο τελικός επενδυτής / πελάτης θεματοφύλακας και του Μέλους που διακανόνισε συναλλαγή. Το Εκκαθαριστικό Μέλος έχει καλύψει την υποχρέωση του στο διακανονισμό σε περίπτωση Failed αγοράς από ίδια χρηματικά διαθέσιμα και για Failed πώλησης με αξίες που δανείστηκε μέσω STRA,το πακέτο αποκατάστασης εξασφαλίζει την υλοποίηση της συναλλαγής που επιθυμούσε ο επενδυτής και την αποφυγή του κόστους αντικατάστασης για τον επενδυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στους χρονισμούς αγοράς ΧΑ για τις παραπάνω συναλλαγές, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στους χρονισμούς εκκαθάρισης και διακανονισμου αξιών για τις παραπάνω συναλλαγές, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων