Η Διαχείριση Κινδύνου αφορά στην ολοκληρωμένη προσέγγιση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο Όμιλος ΕΧΑΕ με στόχο την αναγνώρισή τους, τον υπολογισμό τους και τέλος τη διαχείρισή τους.

Το Γενικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στην αντιμετώπιση των κινδύνων που αναλαμβάνει η ΕT.EΚ. ως Εκκαθαριστικός Οίκος στις Αγορές του ΧΑ. Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του Ομίλου.

Είδη κινδύνων

Οι αρμοδιότητες σε σχέση με τη δραστηριότητα της Διαχείρισης Κινδύνου επιτρέπουν τη συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της Διαχείρισης Κινδύνου σε επίπεδο εταιρίας (enterprise wide) με στόχο:

 • την αναγνώριση και την κατανόηση των κινδύνων που προκαλεί η δραστηριοποίηση των συμμετεχόντων της αγοράς στο σύνολο των αγορών, προϊόντων και εργαλείων που αυτοί χρησιμοποιούν
 • την προληπτική αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων
 • τον εντοπισμό των περιοχών υψηλού κινδύνου τόσο στις εσωτερικές διαδικασίες όσο και στις συναλλαγές της εταιρίες με τους συμμετέχοντες
 • την ανάπτυξη ποσοτικών και ποιοτικών μετρικών για την παρακολούθηση των κινδύνων
 • τη συμβολή στην κατάρτιση ανθεκτικών, σε θέματα κινδύνου, διαδικασιών και λειτουργιών
 • την προετοιμασία προτάσεων για βελτιώσεις και τροποποιήσεις σε θέματα όπως:
 • Αποδοχή και αποτίμηση Ενεχύρων
 • Όρια συγκέντρωσης θέσης
 • Μοντέλα διαχείρισης κινδύνου στις αγορές της εταιρίας
 • Ορισμός πολιτικής για την παρακολούθηση και εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσης των Εκκαθαριστικών Μελών
 • τον ορισμό παραμέτρων (alarms) για την ενεργοποίηση μηχανισμών παρακολούθησης δραστηριότητας μελών
 • τη συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής νέων προϊόντων/υπηρεσιών και αξιολόγηση σχετικών κινδύνων.
 • την υποστήριξη των εργασιών των Επιτροπών Διαχείρισης Κινδύνου και Διαχείρισης Υπερημερίας.
 • την παραγωγή αναφορών προς τη Διοίκηση για θέματα Διαχείρισης Κινδύνου.
 • την υποστήριξη / ενημέρωση των συμμετεχόντων στην αγορά σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνου.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων