Τιμοκατάλογος Χρεώσεων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις διεθνείς ανάγκες και πρακτικές των Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων έχει εφαρμόσει νέα τιμολογιακή πολιτική, η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2011 και ανανεώθηκε τη 1η Σεπτεμβρίου 2014, σας παρακαλούμε διαβάστε τη σχετική Aνακοίνωση.

Ειδικότερα, οι χρεώσεις των αναμεταδοτών πληροφορίας ATHEX, διακρίνονται σε:

 1. Σταθερές χρεώσεις (Εφάπαξ χρεώσεις σύνδεσης, Χρεώσεις σταθερών συνδρομών)
 2. Μεταβλητές χρεώσεις,
 3. Χρεώσεις ειδικών υπηρεσιών.

Οι σταθερές χρεώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία της αγοράς και τον τύπο του αναμεταδότη πληροφορίας (Data Vendor/Subvendor/Μέλος ATHEX), ενώ οι μεταβλητές χρεώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία της αγοράς, το προϊόν και το επίπεδο τιμών της παρεχόμενης χρηματιστηριακής πληροφορίας, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

 ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΑ

ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ

VENDOR (1)

SUBVENDOR (2)

ΜΕΛΟΣ ATHEX (3)

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (4), (5)

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (4)

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (4)

ΑΞΙΕΣ ATHEX-ΧΑΚ 4.500 € 20.000 € 14.000 € 10.000 €
FTSE/ATHEX ΔΕΙΚΤΕΣ 1.830 € 1.830 € 1.830 €
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ATHEX 10.000 € 10.000 € 10.000 €

(1) Vendor: Αναμεταδότης πληροφορίας, που συμβάλλεται απευθείας με το ATHEX και συνδέεται με αυτό με σκοπό τη λήψη της χρηματιστηριακής πληροφορίας προς αναμετάδοση.
(2) Subvendor: Αναμεταδότης πληροφορίας, που συμβάλλεται απ' ευθείας με το ATHEX αλλά συνδέεται μέσω κάποιου Vendor.
(3) Μέλος ATHEX: μπορεί να λαμβάνει τη χρηματιστηριακή πληροφορία είτε με απευθείας σύνδεση στις υποδομές του ATHEX είτε μέσω Vendor. Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της πληροφορίας πραγματοποιείται με σκοπό την αναμετάδοσή της στο πλαίσιο της λειτουργίας του για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
(4) Για τους νέους Αναμεταδότες (Vendor, Subvendor, Μέλος ATHEX) που λαμβάνουν πληροφορία Αγοράς Αξιών & Παραγώγων, δεν καταβάλλουν σταθερές ετήσιες χρεώσεις για το 1ο εξάμηνο, ενώ για τους επόμενους 12 μήνες γίνεται έκπτωση 30%.
(5) Η Σταθερή ετήσια χρέωση για σωρευτική λήψη πληροφορίας Αξιών, Παραγώγων και Δεικτών FTSE/ATHEX για τους Vendors ATHEX μειώνεται από 31.830 ευρώ σε 30.000 ευρώ.

 

 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ATHEX

ΧΑΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

MIFID POST TRADE (6) 4 € 0,60 € 0,60 € 0,60 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO) 7 € 1 € 1 € 1 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (5BBO) 10,50 € 5 € 2 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (10BBO) 15 €
ΑΞΙΕΣ - ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 25 € 5 €
FTSE/ATHEX ΔΕΙΚΤΕΣ 2 € Ν/Α Ν/Α
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO) 2 € 1 € Ν/Α Ν/Α
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (5BBO) 5 € Ν/Α Ν/Α
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (10BBO) 7 € Ν/Α Ν/Α
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (FOD) 8 € Ν/Α Ν/Α

(6) Στο προϊόν Mifid Post Trade δεν περιέχονται οι «Δείκτες ATHEX». Το προϊόν «Δείκτες ATHEX» περιλαμβάνεται στα προϊόντα Επιπέδου 1,2,3 και στο προϊόν  «Πλήρες Βάθος Εντολών». Επίσης, οι «Δείκτες ATHEX» παρέχονται ως ανεξάρτητο προϊόν στην τιμή του 1 €.
(7) Εναλλακτική μορφή χρέωσης: per quote 0,0075 € ανά snapshot για οποιαδήποτε προϊόντα πληροφορίας.
(8) Η αναμετάδοση χρηματιστηριακής πληροφορίας με 15λεπτη καθυστέρηση είναι απαλλαγμένη από χρηματιστηριακές χρεώσεις.
(9) ) Οι Αναμεταδότες Πληροφορίας (Data Vendors/Subvendors/Μέλη) δεν έχουν την υποχρέωση καταβολής των χρεώσεων Non Display για ιδία χρήση (Εσωτερική χρήση ή Εξωτερική αναμετάδοση.

Επίσης, παρέχονται μειωμένες χρεώσεις σε συσκευές mobiles:

 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ MOBILE/PAGER ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ATHEX

ΧΑΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

MIFID POST TRADE  1 € 0.6 € 0.6 €  0.6 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO)  1 €  1 €  1 €  1 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (5BBO) 1 € 1 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (10BBO) N/A
ΑΞΙΕΣ - ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ N/A N/A
FTSE/ATHEX ΔΕΙΚΤΕΣ 2 € N/A
ΔΕΙΚΤΕΣ ATHEX 1 € N/A
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO) 1 € N/A
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (5BBO) 1 € N/A
 

Ως συσκευές ‘mobiles' (hand held mobile devices / κινητά τηλέφωνα) θεωρούνται μόνο οι συσκευές που λαμβάνουν την πληροφορία αποκλειστικά μέσω SMS ή φωνητικά - voice.

 ΑΓΟΡΑ SIBEX - ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΑ SIBEX
ΣΥΣΚΕΥΗ / ΧΡΗΣΤΗ 10 €

Σημείωση: Με ελάχιστη χρέωση 100 συσκευές/χρήστες μηνιαίως ανά Data Vendor.

Οι πάγιες χρεώσεις για τις ειδικές υπηρεσίες ATHEX παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INTERNET  Ή TV TICKER

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΟΣ INTERNET Ή TV TICKER

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Αγορά Αξιών ATHEX: 15,000 €
 • Αγορά Παραγώγων ATHEX: 8,000 € (παρέχεται δωρεάν σε όσους λαμβάνουν το προϊόν Ticker «Αγορά Αξιών ΑΤΗΕΧ»)
 • FTSE / ΑΤΗΕΧ  Δείκτες: 3,000 €
 • Αγορά Αξιών ΧΑΚ: 2,952.46 €

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Δείκτες ATHEX: 1,000 €
 • FTSE / ΑΤΗΕΧ Δείκτες: 1,000 €
 • Δείκτες ΧΑΚ: 1,000 €

ΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ATHEX / ΧΑΚ) ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΤΗΣ SITE

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Για Εισηγμένη Εταιρεία στην Αγορά Αξιών ATHEX: 1,467.35 €
 • Για Εισηγμένη Εταιρεία στην Αγορά Αξιών ΧΑΚ: 375.89 €

NON DISPLAY ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μηνιαίες Χρεώσεις για Εσωτερική Αναμετάδοση:

 • Αγορά Αξιών & Παραγώγων ATHEX: 400 €
 • Αγορά Αξιών ΧΑΚ: 120 €
 • FTSE / ΑΤΗΕΧ Δείκτες: 0 €

Μηνιαίες Χρεώσεις για Εξωτερική Αναμετάδοση:

 • Αγορά Αξιών & Παραγώγων ATHEX: 600 €
 • Αγορά Αξιών ΧΑΚ: 180 €
 • FTSE / ΑΤΗΕΧ Δείκτες: 0 €

 

RSS FINANCIAL NEWS FEED - ΠΡΟΪΟΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΣΥΝΔΕΣΗ: RSS STANDARD FEED / INTERNET
Ετήσια Χρέωση 1,500 € 

Σημείωση: Το RSS Financial News Feed παρέχεται δωρεάν στα Μ.Μ.Ε (Πελάτες Data Vendor - Internet/TV Ticker) που καταβάλλουν την ετήσια χρέωση Ticker ύψους 15.000 ευρώ.

Το ATHEX προσφέρει τις ακόλουθες εκπτώσεις σε νέους και υφιστάμενους πελάτες του (Vendors/Subvendors):

 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ATHEX

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) καλωσορίζει τους νέους πελάτες, Αναμεταδότες πληροφορίας ATHEX (Vendors/Subvendors) και τους παρέχει τις παρακάτω σημαντικές εκπτώσεις στις πάγιες ετήσιες συνδρομές:

 • Για τους πρώτους 6 μήνες: οι νέοι Vendors ATHEX δεν καταβάλλουν την σταθερή ετήσια συνδρομή πληροφορίας ATHEX Αγοράς Αξιών & Παραγώγων,
 • Για τους επόμενους 12 μήνες: οι νέοι πελάτες δικαιούνται έκπτωση 30% για την σταθερή ετήσια συνδρομή πληροφορίας ATHEX Αγοράς Αξιών & Παραγώγων,

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX

(VENDORS)

Μείωση στην ετήσια πάγια χρέωση συνδρομής από 31,830 € σε  30,000 € στους Αναμεταδότες πληροφορίας (Vendors) που δικαιούνται να λαμβάνουν σωρευτικά τα παρακάτω προϊόντα πληροφορίας:

 • Αγορά Αξιών ATHEX/ΧΑΚ,
 • Αγορά Παραγώγων ATHEX,
 • FTSE/ATHEX Δείκτες.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΑΚ

Οι Αναμεταδότες πληροφορίας ATHEX έχουν το δικαίωμα να αναμεταδίδουν επίσης την πληροφορία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) σε πραγματικό χρόνο χωρίς καμία πάγια χρέωση συνδρομής για την Αγορά Αξιών ΧΑΚ.

Επιπρόσθετα, οι Αναμεταδότες πληροφορίας ATHEX έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο και στις δύο αγορές ATHEX & ΧΑΚ, με σημαντικά μειωμένο κόστος, αποκομίζοντας τα εξής παρακάτω οφέλη :

 • Κοινές τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικές λύσεις μέσω του Συστήματος Αναμετάδοσης Πληροφορίας ATHEX, με αποτέλεσμα το χαμηλότερο διαχειριστικό κόστος,
 • Κοινή σύμβαση μόνο με το ATHEX, με αποτέλεσμα την επίτευξη χαμηλότερων πάγιων χρεώσεων για τις συνδρομές, καθώς και σημαντική μείωση του διαχειριστικού κόστους,
 • Κοινές υποχρεώσεις καθώς και κοινούς μηχανισμούς δήλωσης της data feed δραστηριότητας προς το ATHEX,
 • Προσφορά του προϊόντος «Αξίες ATHEX & ΧΑΚ Επίπεδο 3 (ΒΒΟ10)» ως «bundled product», σε ανταγωνιστικές τιμές.
 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ATHEX ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (END OF DAY)

 

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

Η Αναμετάδοση της πληροφορίας ATHEX με καθυστέρηση ή στο τέλος της ημέρας (15 λεπτά ή και περισσότερο από  το κλείσιμο της συνεδρίασης) παρέχεται με:

 • Μηδενικές χρηματιστηριακές χρεώσεις και
 • Χωρίς σύμβαση μεταξύ του πελάτη και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 ΟΦΕΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσφέρει στους Αναμεταδότες πληροφορίας ATHEX τη δυνατότητα διασύνδεσης σε ένα νέο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον, το οποίο προσφέρει:

 • Υψηλή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας,
 • Υπηρεσίας φιλοξενίας εξοπλισμού σε ανταγωνιστικό κόστος,
 • Υψηλή ταχύτητα μετάδοσης πληροφορίας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσφέρει στους Αναμεταδότες πληροφορίας ATHEX τις παρακάτω επιλογές διασύνδεσης:

 • Μισθωμένων κυκλωμάτων,
 • Internet,
 • Διεθνών Extranets (BT Radianz, TNS),
 • Αναμεταδοτών πληροφορίας ATHEX (Περίπτωση Subvendoring),
 • ATHEX London Hub.

 

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τις τιμολογιακές πολιτικές του ATHEX:

Eνημερωτικά Έντυπα Τύπος Αρχείου
 Περιγραφή των Αναμεταδοτών Πληροφορίας ATHEX και των Πάγιων Χρεώσεων
 ATHEX Data Feed Συνδρομητές & Χρεώσεις
 Τιμοκατάλογος Χρεώσεων
Kατάλογος Xρεώσεων Non Display Data
 Παρεχόμενα Οφέλη στους Αναμεταδότες Πληροφορίας ATHEX

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων