Τιμοκατάλογος χρεώσεων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις διεθνείς ανάγκες και πρακτικές των Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων έχει εφαρμόσει νέα τιμολογιακή πολιτική, η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2011 και ανανεώθηκε τη 1η Σεπτεμβρίου 2014, σας παρακαλούμε διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, οι χρεώσεις των αναμεταδοτών πληροφορίας Χ.Α., διακρίνονται σε:

 1. Σταθερές χρεώσεις (Εφάπαξ χρεώσεις σύνδεσης, Χρεώσεις σταθερών συνδρομών)
 2. Μεταβλητές χρεώσεις,
 3. Χρεώσεις ειδικών υπηρεσιών.

Οι σταθερές χρεώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία της αγοράς και τον τύπο του αναμεταδότη πληροφορίας (Data Vendor/Subvendor/Μέλος ΧΑ), ενώ οι μεταβλητές χρεώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία της αγοράς, το προϊόν και το επίπεδο τιμών της παρεχόμενης χρηματιστηριακής πληροφορίας, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

 ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΑ

ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ

VENDOR (1)

SUBVENDOR (2)

ΜΕΛΟΣ ΧΑ (3)

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (4), (5)

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (4)

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (4)

ΑΞΙΕΣ ΧΑ-ΧΑΚ 4.500 € 20.000 € 14.000 € 10.000 €
FTSE/ATHEX ΔΕΙΚΤΕΣ 1.830 € 1.830 € 1.830 €
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΑ 10.000 € 10.000 € 10.000 €

(1) Vendor: Αναμεταδότης πληροφορίας, που συμβάλλεται απευθείας με το ΧΑ και συνδέεται με αυτό με σκοπό τη λήψη της χρηματιστηριακής πληροφορίας προς αναμετάδοση.
(2) Subvendor: Αναμεταδότης πληροφορίας, που συμβάλλεται απ' ευθείας με το Χ.Α αλλά συνδέεται μέσω κάποιου Vendor.
(3) Μέλος ΧΑ: μπορεί να λαμβάνει τη χρηματιστηριακή πληροφορία είτε με απευθείας σύνδεση στις υποδομές του ΧΑ είτε μέσω Vendor. Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της πληροφορίας πραγματοποιείται με σκοπό την αναμετάδοσή της στο πλαίσιο της λειτουργίας του για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
(4) Για τους νέους Αναμεταδότες (Vendor, Subvendor, Μέλος ΧΑ) που λαμβάνουν πληροφορία Αγοράς Αξιών & Παραγώγων, δεν καταβάλλουν σταθερές ετήσιες χρεώσεις για το 1ο εξάμηνο, ενώ για τους επόμενους 12 μήνες γίνεται έκπτωση 30%.
(5) Η Σταθερή ετήσια χρέωση για σωρευτική λήψη πληροφορίας Αξιών, Παραγώγων και Δεικτών FTSE/ATHEX για τους Vendors XA μειώνεται από 31.830 ευρώ σε 30.000 ευρώ.

 

 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΧΑ

ΧΑΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

MIFID POST TRADE (6) 4 € 0,60 € 0,60 € 0,60 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO) 7 € 1 € 1 € 1 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (5BBO) 10,50 € 5 € 2 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (10BBO) 15 €
ΑΞΙΕΣ - ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 25 € 5 €
FTSE/ATHEX ΔΕΙΚΤΕΣ 2 € Ν/Α Ν/Α
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO) 2 € 1 € Ν/Α Ν/Α
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (5BBO) 5 € Ν/Α Ν/Α
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (10BBO) 7 € Ν/Α Ν/Α
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (FOD) 8 € Ν/Α Ν/Α

(6) Στο προϊόν Mifid Post Trade δεν περιέχονται οι «Δείκτες ΧΑ». Το προϊόν «Δείκτες ΧΑ» περιλαμβάνεται στα προϊόντα Επιπέδου 1,2,3 και στο προϊόν  «Πλήρες Βάθος Εντολών». Επίσης, οι «Δείκτες ΧΑ» παρέχονται ως ανεξάρτητο προϊόν στην τιμή του 1 €.
(7) Εναλλακτική μορφή χρέωσης: per quote 0,0075 € ανά snapshot για οποιαδήποτε προϊόντα πληροφορίας.
(8) Η αναμετάδοση χρηματιστηριακής πληροφορίας με 15λεπτη καθυστέρηση είναι απαλλαγμένη από χρηματιστηριακές χρεώσεις.

Επίσης, παρέχονται μειωμένες χρεώσεις σε συσκευές mobiles:

 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ MOBILE/PAGER ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΧΑ

ΧΑΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

MIFID POST TRADE  1 € 0.6 € 0.6 €  0.6 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO)  1 €  1 €  1 €  1 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (5BBO) 1 € 1 €
ΑΞΙΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (10BBO) N/A
ΑΞΙΕΣ - ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ N/A N/A
FTSE/ATHEX ΔΕΙΚΤΕΣ 2 € N/A
ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ 1 € N/A
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO) 1 € N/A
ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (5BBO) 1 € N/A
 

Ως συσκευές ‘mobiles' (hand held mobile devices / κινητά τηλέφωνα) θεωρούνται μόνο οι συσκευές που λαμβάνουν την πληροφορία αποκλειστικά μέσω SMS ή φωνητικά - voice.

Οι πάγιες χρεώσεις για τις ειδικές υπηρεσίες ΧΑ παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INTERNET  Ή TV TICKER

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΟΣ INTERNET Ή TV TICKER

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Αγορά Αξιών ΧΑ: 15,000 €
 • Αγορά Παραγώγων ΧΑ: 8,000 €
 • FTSE / ΑΤΗΕΧ  Δείκτες: 3,000 €
 • Αγορά Αξιών ΧΑΚ: 2,952.46 €

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Δείκτες ΧΑ: 1,000 €
 • FTSE / ΑΤΗΕΧ Δείκτες: 1,000 €
 • Δείκτες ΧΑΚ: 1,000 €

ΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΧΑ / ΧΑΚ) ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΤΗΣ SITE

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Για Εισηγμένη Εταιρεία στην Αγορά Αξιών ΧΑ: 1,467.35 €
 • Για Εισηγμένη Εταιρεία στην Αγορά Αξιών ΧΑΚ: 375.89 €

NON DISPLAY ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μηνιαίες Χρεώσεις για Εσωτερική Αναμετάδοση:

 • Αγορά Αξιών & Παραγώγων ΧΑ: 400 €
 • Αγορά Αξιών ΧΑΚ: 120 €
 • FTSE / ΑΤΗΕΧ Δείκτες: 0 €

Μηνιαίες Χρεώσεις για Εξωτερική Αναμετάδοση:

 • Αγορά Αξιών & Παραγώγων ΧΑ: 600 €
 • Αγορά Αξιών ΧΑΚ: 180 €
 • FTSE / ΑΤΗΕΧ Δείκτες: 0 €

 

RSS FINANCIAL NEWS FEED - ΠΡΟΪΟΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΣΥΝΔΕΣΗ: RSS STANDARD FEED / INTERNET
Ετήσια Χρέωση (Δωρεάν για το 2014, εφόσον o πελάτης υπογράψει σύμβαση χρονικής διάρκειας ενός έτους) 1,500 € 

 

Το ΧΑ προσφέρεις τις ακόλουθες εκπτώσεις σε νέους και υφιστάμενους πελάτες του (Vendors/Subvendors):

 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) καλωσορίζει τους νέους πελάτες, Αναμεταδότες πληροφορίας ΧΑ (Vendors/Subvendors) και τους παρέχει τις παρακάτω σημαντικές εκπτώσεις στις πάγιες ετήσιες συνδρομές:

 • Για τους πρώτους 6 μήνες: οι νέοι Vendors ΧΑ δεν καταβάλλουν την σταθερή ετήσια συνδρομή πληροφορίας ΧΑ Αγοράς Αξιών & Παραγώγων,
 • Για τους επόμενους 12 μήνες: οι νέοι πελάτες δικαιούνται έκπτωση 30% για την σταθερή ετήσια συνδρομή πληροφορίας ΧΑ Αγοράς Αξιών & Παραγώγων,

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΧΑ

(VENDORS)

Μείωση στην ετήσια πάγια χρέωση συνδρομής από 31,830 € σε  30,000 € στους Αναμεταδότες πληροφορίας (Vendors) που δικαιούνται να λαμβάνουν σωρευτικά τα παρακάτω προϊόντα πληροφορίας:

 • Αγορά Αξιών ΧΑ/ΧΑΚ,
 • Αγορά Παραγώγων ΧΑ,
 • FTSE/ATHEX Δείκτες.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΑΚ

Οι Αναμεταδότες πληροφορίας ΧΑ έχουν το δικαίωμα να αναμεταδίδουν επίσης την πληροφορία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) σε πραγματικό χρόνο χωρίς καμία πάγια χρέωση συνδρομής για την Αγορά Αξιών ΧΑΚ.

Επιπρόσθετα, οι Αναμεταδότες πληροφορίας ΧΑ έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο και στις δύο αγορές ΧΑ & ΧΑΚ, με σημαντικά μειωμένο κόστος, αποκομίζοντας τα εξής παρακάτω οφέλη :

 • Κοινές τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικές λύσεις μέσω του Συστήματος Αναμετάδοσης ληροφορίας ΧΑ, με αποτέλεσμα το χαμηλότερο διαχειριστικό κόστος,
 • Κοινή σύμβαση μόνο με το ΧΑ, με αποτέλεσμα την επίτευξη χαμηλότερων πάγιων χρεώσεων για τις συνδρομές, καθώς και σημαντική μείωση του διαχειριστικού κόστους,
 • Κοινές υποχρεώσεις καθώς και κοινούς μηχανισμούς δήλωσης της data feed δραστηριότητας προς το ΧΑ,
 • Προσφορά του προϊόντος «Αξίες ΧΑ & ΧΑΚ Επίπεδο 3 (ΒΒΟ10)» ως «bundled product», σε ανταγωνιστικές τιμές.
 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΧΑ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (END OF DAY)

 

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

Η Αναμετάδοση της πληροφορίας ΧΑ με καθυστέρηση ή στο τέλος της ημέρας (15 λεπτά ή και περισσότερο από  το κλείσιμο της συνεδρίασης) παρέχεται με:

 • Μηδενικές χρηματιστηριακές χρεώσεις και
 • Χωρίς σύμβαση μεταξύ του πελάτη και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 ΟΦΕΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΧΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσφέρει στους Αναμεταδότες πληροφορίας ΧΑ τη δυνατότητα διασύνδεσης σε ένα νέο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον, το οποίο προσφέρει:

 • Υψηλή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας,
 • Υπηρεσίας φιλοξενίας εξοπλισμού σε ανταγωνιστικό κόστος,
 • Υψηλή ταχύτητα μετάδοσης πληροφορίας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσφέρει στους Αναμεταδότες πληροφορίας ΧΑ τις παρακάτω επιλογές διασύνδεσης:

 • Μισθωμένων κυκλωμάτων,
 • Internet,
 • Διεθνών Extranets (BT Radianz, TNS),
 • Αναμεταδοτών πληροφορίας ΧΑ (Περίπτωση Subvendoring),
 • ATHEX London Hub.

 

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τις τιμολογιακές πολιτικές του ΧΑ:

Eνημερωτικά Έντυπα Τύπος Αρχείου
 Περιγραφή των Αναμεταδοτών Πληροφορίας ΧΑ και των Πάγιων Χρεώσεων
 ΧΑ Data Feed Συνδρομητές & Χρεώσεις
 Τιμοκατάλογος Χρεώσεων
Kατάλογος Xρεώσεων Non Display Data
 Παρεχόμενα Οφέλη στους Αναμεταδότες Πληροφορίας ΧΑ

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων