Μπορείτε να δείτε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα εδώ.

Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που καθορίζονται από το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν παρέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι μία (1) μετοχή. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στην διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων.

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Εξαιρετικά, στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (όπως έχει ήδη συντελεσθεί), οι ιδρυτές μέτοχοι, κατά παρέκκλιση του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν είχαν δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση, όπως ρητά προβλεπόταν στο καταργηθέν πλέον άρθρο 51 του Ν. 2778/1999. Οι δανειστές του μετόχου και οι διάδοχοί τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Συγκύριοι μετοχής για να έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως έναν κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω πληρεξουσίου.

Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να προβεί σε δέσμευση των μετοχών του στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Εταιρείας (σημειώνεται ότι η εταιρεία «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», πρώην διαχειριστής του Σ.Α.Τ., συγχωνεύθηκε δι΄ απορροφήσεως από την Εταιρεία) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία και να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, όπως ισχύει. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της και εφόσον υπάρξει απαρτία.

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων της εταιρείας ασκούνται κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος που αναγράφεται στο τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή οποτεδήποτε ορισθεί. Η πληρωμή του μερίσματος από την Εταιρεία γίνεται μέσω πιστωτικού ιδρύματος της επιλογής της Εταιρείας. Στην πληρώτρια τράπεζα καταβάλλεται το σύνολο του καταβλητέου μερίσματος το οποίο διανέμεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα στοιχεία που θα παρέχει η Εταιρεία κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ). Η καταβολή και πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται δυνάμει σχετικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και της πληρώτριας τράπεζας, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι η κατάθεση των επιμέρους ποσών μερισμάτων στους χειριστές του Σ.Α.Τ. θα έχει πραγματοποιηθεί εντός το αργότερο επτά εργασίμων ημερών από την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος. Η αξίωση για τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία παραγράφεται υπέρ του Δημοσίου.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών, προκειμένου να συμμετέχει ο μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας, και τη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του καταστατικού και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων