Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ATHEX) είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Η μητρική εταιρία και οι κατά 100% θυγατρικές της ATHEXClear και ATHEX CSD λειτουργούν την οργανωμένη αγορά αξιών και παραγώγων, προσφέρουν υπηρεσίες εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής στην Ελληνική κεφαλαιαγορά, και προωθούν την ανάπτυξη της ιδέας της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα.

Μέσω του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΕΣΕΔ) - μια συνεργασία με τον ΣΕΒ - ο Όμιλος προσφέρει τεχνογνωσία για την εταιρική διακυβέρνηση και παρακολουθεί την εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων