Η ΕΤ.ΕΚ. ως οίκος εκκαθάρισης συναλλαγών διασφαλίζει την ομαλή εκκαθάριση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αναλαμβάνει δηλαδή τον κίνδυνο που απορρέει από αυτές τις συναλλαγές, σε τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων της εκάστοτε αγοράς.

Ο κίνδυνος που αναλαμβάνει η ΕΤ.ΕΚ. είναι ο πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου που μπορεί να προκύψει από αθέτηση υποχρέωσης διακανονισμού μίας συναλλαγής. Είναι δηλαδή ο κίνδυνος να μην πληρώσει ο αγοραστής το τίμημα ή να μην παραδώσει ο πωλητής τα τεμάχια κατά το διακανονισμό μιας συναλλαγής. Η ΕΤ.ΕΚ. θα πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του συμβαλλόμενου που αθετεί υποχρέωση παρέχοντας εμπιστοσύνη στους συμβαλλόμενους και μειώνοντας τον συστημικό κίνδυνο. Ο κίνδυνος από αθέτηση αγοραστή μεγιστοποιείται σε ανοδική αγορά, ενώ ο κίνδυνος από αθέτηση πωλητή σε πτωτική αγορά.

Χρήσιμα Αρχεία:

  Αγορά Αξιών  
Δείτε τις Παραμέτρους Διαχείρισης Κινδύνου που ισχύουν στην Αγορά Αξιών:  
 - Ανακοίνωση
 - Παράμετροι Διαχείρισης Κινδύνου

 

  Αγορά Παραγώγων  
Δείτε τις Παραμέτρους Διαχείρισης Κινδύνου της Αγοράς Παραγώγων:  
 - Ανακοίνωση
 - Παράμετροι Διαχείρισης Κινδύνου

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων