ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Έπιπλα 16.450 0,02 3.350,31 0,01 18.771.430,864 0,03
Ύδρευση 117.566 0,15 674.285,48 1,15 790.755.000 1,42
Αεροπορικές Εταιρείες 51.753 0,07 429.171,5 0,73 595.618.614 1,07
Αλουμίνιο 3.310 0,00 1.436,84 0,00 10.587.150 0,02
Αναψυκτικά 29.088 0,04 787.754,27 1,34 10.065.858.851,23 18,12
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 8.020 0,01 3.063,7 0,01 8.460.732,52 0,02
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών 4.449 0,01 15.470,51 0,03 99.013.237,2 0,18
Βασικά Χημικά 20.381 0,03 27.206,83 0,05 36.353.054,32 0,07
Γεωργία & Αλιεία 113.823 0,15 42.197,23 0,07 145.656.939,912 0,26
Διαδίκτυο 1 0,00 0,37 0,00 40.625.861,265 0,07
Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 31.581 0,04 83.831,64 0,14 332.803.285,548 0,60
Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες 569.092 0,73 980.589,91 1,67 881.860.971,69 1,59
Διαφοροποιημένες Ε.Ε.Α.Π. 300 0,00 1.773 0,00 62.055.000 0,11
Διυλιστήρια 114.381 0,15 2.122.828,77 3,62 2.058.347.768,4 3,71
Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων 14 0,00 11,51 0,00 1.318.250.933,366 2,37
Είδη Προσωπικής Φροντίδας 28.552 0,04 119.665,4 0,20 491.519.327,255 0,88
Εκδόσεις 607 0,00 55,84 0,00 12.988.910,04 0,02
Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά 435 0,00 2.111,02 0,00 68.074.839,35 0,12
Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός 150.730 0,19 292.708,46 0,50 523.052.556 0,94
Εξειδικευμένα Χημικά 6.816 0,01 17.666,72 0,03 397.678.460,228 0,72
Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π. 24.032 0,03 227.433,6 0,39 951.844.000 1,71
Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 2.755.930 3,51 469.868,65 0,80 159.716.827,16 0,29
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 59.981 0,08 1.091.705,64 1,86 1.473.083.726,6 2,65
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 68.928 0,09 30.453,07 0,05 71.761.922,078 0,13
Επενδυτικές Υπηρεσίες 168.410 0,21 962.772,97 1,64 374.561.865,99 0,67
Εταιρείες Επενδύσεων 42.927 0,05 30.498,16 0,05 15.509.214 0,03
Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός 0 0,00 0 0,00 24.606.656,25 0,04
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων 0 0,00 0 0,00 6.638.773,6 0,01
Ιατρικές Υπηρεσίες 97.412 0,12 62.305,59 0,11 272.314.745,224 0,49
Ιατρικός Εξοπλισμός 0 0,00 0 0,00 2.399.851,488 0,00
Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 227.678 0,29 1.800.176,27 3,07 2.463.832.641,6 4,44
Καπνός 4 0,00 1.160 0,00 800.400.000 1,44
Κατασκευές 231.364 0,29 389.561,48 0,66 741.121.507,929 1,33
Κατασκευή Κατοικιών 131 0,00 188,67 0,00 58.598.424 0,11
Λογισμικό 110.045 0,14 48.547,31 0,08 58.331.221,08 0,11
Μεσίτες Ασφαλίσεων 0 0,00 0 0,00 42.000 0,00
Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 175.215 0,22 1.066.582,03 1,82 1.018.244.717,438 1,83
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 20.628 0,03 167.875,66 0,29 441.773.609,536 0,80
Ξενοδοχεία 170 0,00 697,8 0,00 975.500.551,48 1,76
Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα 50.749 0,06 533.328,47 0,91 2.282.043.509,386 4,11
Ορυχεία 1.752 0,00 23.185,55 0,04 6.130.596 0,01
Παιχνίδια 80.209 0,10 1.282.079,55 2,19 2.176.956.144 3,92
Προμηθευτές Βιομηχανίας 11.923 0,02 6.612,67 0,01 23.223.355,414 0,04
Ρουχισμός & Αξεσουάρ 9.650 0,01 4.039,44 0,01 40.331.681,845 0,07
Σταθερή Τηλεφωνία 508.804 0,65 5.510.420,27 9,40 5.274.018.185,64 9,49
Συμβατικός Ηλεκτρισμός 1.682.178 2,14 3.871.737,85 6,61 1.053.280.000 1,90
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 104.496 0,13 600.500,49 1,02 591.973.289,202 1,07
Ταξίδια & Τουρισμός 72.366 0,09 690.109,81 1,18 778.904.653,115 1,40
Τηλεόραση & Ψυχαγωγία 70 0,00 5,72 0,00 10.117.311,794 0,02
Τράπεζες 66.212.442 84,39 26.592.718,19 45,38 10.714.392.334,129 19,29
Τρόφιμα 10.378 0,01 20.064,06 0,03 245.515.051,575 0,44
Τυχερά Παιχνίδια 591.130 0,75 4.978.820,48 8,50 3.327.430.477,644 5,99
Υλικά Συσκευασίας 2.690 0,00 15.028,25 0,03 150.400.402,89 0,27
Υλικό Υπολογιστών 12.030 0,02 46.976,96 0,08 101.881.283,7 0,18
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 0 0,00 0 0,00 77.560.000 0,14
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 10.219 0,01 30.342,3 0,05 139.863.200,327 0,25
Υπηρεσίες Μεταφορών 15.146 0,02 245.597,16 0,42 606.538.400 1,09
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 4.189 0,01 1.313,01 0,00 30.636.777,886 0,06
Φαρμακευτικά Προϊόντα 11.500 0,01 1.340 0,00 5.976.480,51 0,01
Χάλυβας 22.604 0,03 20.129,02 0,03 37.809.144,786 0,07
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Διαχείριση Κεφαλαίων 0 0,00 0 0,00 11.499.164,31 11,13
Εμπόριο Ενδυμάτων 0 0,00 0 0,00 4.030.400 3,90
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 0 0,00 0 0,00 5.900.295 5,71
Επενδυτικές Υπηρεσίες 0 0,00 0 0,00 20.155.040 19,51
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων 0 0,00 0 0,00 4.015.000 3,89
Λογισμικό 450 6,98 699 10,43 7.040.480 6,82
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 0 0,00 0 0,00 8.564.808,08 8,29
Τρόφιμα 0 0,00 0 0,00 1.596.405 1,55
Υπηρεσίες Επεξεργασίας & Διαχείρισης Απορριμμάτων 0 0,00 0 0,00 12.896.000 12,48
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 0 0,00 0 0,00 16.003.159,2 15,49
Υπηρεσίες Μεταφορών 6.000 93,02 6.000 89,57 11.600.888 11,23

Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων