Μητρώο Εισηγητών

Ο όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, έχει προχωρήσει στην κατάρτιση Μητρώου Εισηγητών, ώστε να καλύψει διδακτικά, τόσο τα εκπαιδευτικά σεμινάρια όσο και εκείνα της προετοιμασίας των διαδικασιών πιστοποίησης που υλοποιεί.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Εισηγητών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα πρέπει να συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση καθώς και να υποβάλουν ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα. Αναλυτικές πληροφορίες για τα τυπικά προσόντα που καλούνται να πληρούν οι υποψήφιοι εισηγητές, αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 Σχετικά έγγραφα  
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 Αίτηση ένταξης στο μητρώο εισηγητών
 Υπεύθυνη δήλωση

 

Πληροφορίες - Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για ένταξή σας στο μητρώο εισηγητών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε ή να αποστείλετε αντίστοιχα, τα προβλεπόμενα έντυπα συμπληρωμένα μέσω e-mail, στα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας μας.


 

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων