Εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά

Η ΕΝΑ ΣΤΕΠ είναι η κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝΑ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών που επιδιώκει να δώσει διέξοδο χρηματοδότησης σε μικρές και μεσαίες εταιρείες με όρους αγοράς.

Συγκεκριμένα, η ΕΝΑ ΣΤΕΠ απευθύνεται σε αναπτυσσόμενες εταιρείες που εμφανίζουν  καινοτόμες ιδέες στην ανάπτυξη,παραγωγή ή στη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών τους  αλλά και σε εταιρείες που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της επιχειρηματικής τους εξέλιξης - οι οποίες αναζητούν μία εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιήσουν μία νέα επιχειρηματική ιδέα και τη μελλοντική τους ανάπτυξη.

Κατά τη φάση της αρχικής αξιολόγησης για την ένταξη στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ, ένα βασικό κριτήριο επιλογής είναι η εφαρμογή πρωτότυπων επιχειρηματικών ιδεών, τόσο σε τεχνολογικά προηγμένους τομείς (όπως ενδεικτικά ενέργειας, διαχείρισης υδάτινων πόρων, βιοτεχνολογίας, ICT) αλλά και σε πιο παραδοσιακούς τομείς (όπως ενδεικτικά νέων μεθόδων παραγωγής αγροτικών προϊόντων, συσκευασίας και τυποποίησης τροφίμων και ποτών, τρόπων διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού).


Προϋποθέσεις ένταξης

Οι προϋποθέσεις ένταξης μιας εταιρείας στην ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ είναι οι ακόλουθες:

   
Ίδια Κεφάλαια Δεν υφίσταται περιορισμός
Αντληθέντα Κεφάλαια Δεν υφίσταται περιορισμός
Οικονομικές Καταστάσεις 

Δεν υφίσταται περιορισμός

Για εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει οικονομικές χρήσεις, οι οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας οικονομικής χρήσης πρέπει να έχουν συνταχθεί με ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.
Επιχειρηματικό Σχέδιο Συντάσσεται στην περίπτωση που η εταιρία δεν έχει τουλάχιστον διετή προηγούμενη δραστηριότητα στον κλάδο οικονομίας και το επιχειρηματικό αντικείμενο στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί μετά την ένταξη των μετοχών της στην ΕΝ.Α.

Διασπορά

κατανομή % στο ευρύ κοινό

   

 

Δεν υφίσταται περιορισμός

 

Δεν υφίσταται περιορισμός

αριθμός προσώπων <5%
Φορολογικός Έλεγχος Δήλωση του Συμβούλου ΕΝ.Α. σχετικά με την επάρκεια των προβλέψεων που έχουν αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις και τις τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις των ανέλεγκτων χρήσεων (για την εταιρεία και τις θυγατρικές της που περιλαμβάνονται στις τελευταίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις).
Δέσμευση μετοχών (Lock-up) 

 

Εφόσον υπάρχει Επιχειρηματικό Σχέδιο Μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% έκαστος, μπορούν να μεταβιβάσουν κατ' ανώτατο όριο το 25% των μετοχών που κατείχαν κατά την ημερομηνία ένταξης, κατά το διάστημα υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
 
Εφόσον παρουσιάζει ζημιές τις προηγούμενες της ένταξης 2 χρήσεις Μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% έκαστος, δεν μπορούν να μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών τους για ένα έτος μετά την ένταξη.
 
Σύμβουλος ΕΝ.Α Υποχρεωτική ύπαρξη Συμβούλου ΕΝ.Α κατά την έγκριση διαπραγμάτευσης, και για όσο διάστημα παραμείνει στην ΕΝ.Α ΣΤΕΠ.
 
Εταιρική Διακυβέρνηση Αναφορά στις πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθούνται ή στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετηθεί.
 


Διαδικασία ένταξης

1. Επιλογή Συμβούλου

Για την ένταξη των μετοχών μιας εταιρείας στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αρχικά η εταιρεία θα πρέπει να επιλέξει ένα Σύμβουλο, από τη λίστα Συμβούλων της ΕΝ.Α, ο οποίος θα συντονίσει και θα διαχειριστεί τη διαδικασία ένταξης.

2. Προετοιμασία φακέλου ένταξης

Η προετοιμασία του φακέλου ένταξης πραγματοποιείται από το Σύμβουλο ΕΝ.Α  σε συνεργασία με την εταιρεία.

3. Αίτηση ένταξης στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ

Ο Σύμβουλος ΕΝ.Α από κοινού με την εταιρεία, υποβάλλουν την αίτηση ένταξης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Απόφαση 2).

4. Παρουσίαση της εταιρίας στην Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΝ.Α

Πραγματοποιείται παρουσίαση της εταιρείας από το Σύμβουλο ΕΝ.Α και την  εταιρεία, στην Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΝ.Α.

Στην περίπτωση εταιρείας που έχει υπαχθεί σε Ενισχυτικό Πρόγραμμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως αξιολόγηση της Επιτροπής λογίζεται η αξιολόγηση της εταιρείας από τη σχετική Επιτροπή Επιλογής (Selection Committee) μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου σταδίου του Ενισχυτικού Προγράμματος.

5. Έγκριση από το Χρηματιστήριο Αθηνών των προϋποθέσεων ένταξης 

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποδέχεται την αίτηση ένταξης στην ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ.

6. Διενέργεια Ιδιωτικής Τοποθέτησης / Δημόσιας Προσφοράς

Προκειμένου να αντλήσει τα κεφάλαια που επιθυμεί, η εκδότρια εταιρεία διενεργεί ανάλογα με τις ανάγκες της και το σχεδιασμό της, Ιδιωτική Τοποθέτηση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων ή Δημόσια Προσφορά των μετοχών στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

7. Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών στην ΕΝ.Α ΣΤΕΠ

Ο Σύμβουλος ΕΝ.Α. υποβάλλει στο Χρηματιστήριο Αθηνών το σύνολο των δικαιολογητικών για την ένταξη και ορίζει την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στην Απόφαση 2 της ΕΝΑ μπορείτε να δείτε τη διαδικασία ένταξης στην ΕΝ.Α ΣΤΕΠ του Χρματιστηρίου Αθηνών.


Άντληση κεφαλαίων κατα την ένταξη στην ΕΝ.Α ΣΤΕΠ

Κατά το στάδιο ένταξης των μετοχών στην ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ, η εκδότρια εταιρία απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές για την άντληση των αιτούμενων κεφαλαίων.

Η προσφορά των μετοχών στους επενδυτές πραγματοποιείται μέσω:

  • Ιδιωτικής Τοποθέτησης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων ή,
  • Δημόσιας Προσφοράς των μετοχών στο ευρύ επενδυτικό κοινό, ή
  • Με συνδυασμό Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί να γίνει χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών και του δικτύου Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Δείτε την απόφαση 34 σχετικά με την Υπηρεσία κατάρτισης Η.ΒΙ.Π.

 


Περαιτέρω άντληση κεφαλαίων

Μετά την άντληση των κεφαλαίων κατά την ένταξη στην ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ, η εταιρεία μπορεί να προβεί σε περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της, ενδεικτικά μέσω:

  • αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων
  • αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αρμόδιο όργανο για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.


Κανονιστικό Πλαίσιο

Το κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α. Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΝ.Α

Δείτε τους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α

Β1. Αποφάσεις για την ένταξη στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ

  • Απόφαση 2 - Διαδικασία και δικαιολογητικά για την ένταξη κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
  • Απόφαση 3 - Καθορισμός Περιεχομένου Πληροφοριακού Εγγράφου
  • Απόφαση 34 - Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών - Η.ΒΙ.Π.

Β2. Αποφάσεις κατά την παραμονή στην ΕΝ.Α ΣΤΕΠ

  • Απόφαση 4 - Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εταιριών ενταγμένων στην ΕΝ.Α
  • Απόφαση 7 -  Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εταιρίες ενταγμένες στην ΕΝ.Α

Β3. Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει άντληση κεφαλαίων μέσω Δημόσιας Προσφοράς μετοχών, συνολικής αξίας μικρότερης των 5.000.000 ευρώ, πρέπει να δημοσιευθεί Πληροφοριακό Δελτίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 1/893/16.10.2020 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και να υποβληθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ΄αριθμ. 2/892/13.10.2020 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

   
Απόφαση ΕΚ 1/893/16.10.2020: Πληροφοριακό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται στις περιπτώσεις προσφοράς κινητών αξιών της περίπτωσης η) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005

Απόφαση ΕΚ 2/892/13.10.2020: Διαδικασία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου

 

 


Χρεώσεις ένταξης

Οι χρεώσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών για μια εταιρεία που επιθυμεί την ένταξή της στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ περιλαμβάνουν:

1. Έξοδα εξέτασης της αίτησης

       Α. Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλεται το ποσό των 3.000 €

       Β. Για τις εταιρείες οι οποίες προέρχονται ως διακριθείσες από επιχειρηματικούς διαγωνισμούς καταβάλλεται το ποσό των 2.000 €

Το εφάπαξ αυτό ποσό καταβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν οι μετοχές της εταιρείας τελικά ενταχθούν στην κατηγορία ENA ΣΤΕΠ.

2. Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής

       Α. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΗΒΙΠ καταβάλλεται το ποσό των 5.000 € ή

       Β. Για τις εταιρείες οι οποίες προέρχονται ως διακριθείσες από επιχειρηματικούς διαγωνισμούς καταβάλλεται, το ποσό των 3.500 €.

Το ανωτέρω ποσό των εξόδων εξέτασης της αίτησης, συμψηφίζεται με τα δικαιώματα εγγραφής.

3. Ετήσιες συνδρομές / χρεώσεις παραμονής

Οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές έχουν ενταχθεί στην ΕΝΑ STEP καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, η οποία τιμολογείται ανά τρίμηνο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 Κεφαλαιοποίηση Χρέωση ανά τρίμηνο Ετήσια χρέωση
Έως 20.000.000    750,00 3.000,00
Από 20.000.001 € - 40.000.000 1.250,00 5.000,00
Άνω των 40.000.000 1.750,00 7.000,00


Το ελάχιστο ύψος της ετήσιας συνδρομής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 3.000,00 €, ενώ το μέγιστο ύψος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 7.000,00 €.

Στην Απόφαση 5 της ΕΝ.Α. μπορείτε να δείτε το σύνολο των χρεώσεων που αφορούν την ΕΝΑ

4. Έξοδα δικαιωμάτων καταχώρησης αξιών στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων

Α. Χρεώσεις καταχώρησης αξιογράφων στο ΣΑΤ:

Έξοδα εξέτασης φακέλου αρχικης καταχώρησης αξιογράφων: 1.000 €
Επιπλέον καταβάλλονται:

α) Ποσοστό 0,20% επί της αξίας έκδοσης,όπως αυτή προσδιορίζεται  παρακάτω έως 3.000.000.€
β) Ποσοστό 0,15% για την από 3.000.000,01 € μέχρι 9.000.000 € αξία
γ) Ποσοστό 0,10% για την από 9.000.000,01 € μέχρι 15.000.000 € αξία
δ) Ποσοστό 0,05% για την πάνω από 15.000.000,01 € αξία.

Ελάχιστη: 3.000 € ανά αρχική καταχώρηση
Η αξία έκδοσης επί της οποίας εφαρμόζεται η κλίμακα ισούται με το γινόμενο της τιμής διάθεσης ή εισαγωγής κάθε μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών.

Β. Χρέωση τήρησης αξιογράφων στο ΣΑΤ:

Ετήσια σταθερή χρέωση 600 €
Επιπλέον καταβάλλονται:

              α) Ποσοστό 0,0015% επί της αξίας καταχωρισμένων μετοχών μέχρι 40.000.000 € 
              β) Ποσοστό 0,0010% για την αξία από 40.000.000,01 € μέχρι 100.000.000 € 
              γ) Ποσοστό 0,0005% για την αξία από 100.000.000,01 € μέχρι 200.000.000 € 
              δ) Ποσοστό 0,0001% για την αξία πάνω από 200.000.000,01 € 

Μέγιστη χρέωση 2.500 €

Στην Απόφαση 18 της ΕΛΚΑΤ, μπορείτε να δείτε το σύνολο των χρεώσεων που αφορούν την καταχώρηση αξιών στο ΣΑΤ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων