Αποφάσεις Δ.Σ. Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXClear)

Αριθμός Απόφασης  Θέμα   Ισχύς  Τροποποίησης Αρχείο

 

Απόφαση 1 Καταργήθηκε με την από 26-01-2015 απόφαση του ΔΣ της ΕΤΕΚ.    

Απόφαση 2

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα»

Υπόμνημα Υποψηφιότητας 2019

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της απόφασης) - Αρχείο Αλλαγών

21-05-2018

Απόφαση 3
 

Όροι Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων & Διαδικασίες Παροχής Πρόσβασης στα Μέλη

17-11-2014

Απόφαση 4

Επαγγελματική Επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της απόφασης) - Αρχείο Αλλαγών

22-02-2016

Απόφαση 5

Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνου στο Σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της απόφασης) - Αρχείο Αλλαγών

16-03-2020

Απόφαση 6

Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα.

Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της απόφασης) - Αρχείο Αλλαγών

25-01-2019

Απόφαση 7

Έλεγχος των διαδικασιών σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης Μέλους.

16-03-2020

Απόφαση 8

Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της απόφασης) - Αρχείο Αλλαγών

16-03-2020

Απόφαση 9

Επιτροπή Κινδύνου 27-06-2016

Απόφαση 10
 

Χρεώσεις Διαχείρισης & Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών

28-06-2021
 

«Χορήγηση εκπτώσεων  επί των ετησίων συνδρομών των Μελών για το έτος 2017»

18-12-2017

Απόφαση 11

Τεχνικές Διαδικασίες Εκκαθάρισης

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της απόφασης) - Αρχείο Αλλαγών

10-12-2018

Απόφαση 12

Τεχνικές Διαδικασίες Εκκαθάρισης Παραγώγων και Χρονισμοί 07-08-2020

Απόφαση 13 

Διαδικασίες Μετάβασης 17-11-2014

Απόφαση 14

Διαδικασίες Μετάβασης Αξιών

06-02-2015

Απόφαση 15

Κατάλογος Μελών Πράξεων Κάλυψης

12-04-2021

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων