Αποφάσεις Δ.Σ. Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXClear)

Αριθμός Απόφασης  Θέμα   Ισχύς  Τροποποίησης Αρχείο

 

Απόφαση 1 Καταργήθηκε με την από 26-01-2015 απόφαση του ΔΣ της ΕΤΕΚ.    

Απόφαση 2

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα»

Υπόμνημα Υποψηφιότητας 2019

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της απόφασης) - Αρχείο Αλλαγών

01-02-2022

Απόφαση 3
 

Όροι Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων & Διαδικασίες Παροχής Πρόσβασης στα Μέλη

01-02-2022

Απόφαση 4

Επαγγελματική Επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της απόφασης) - Αρχείο Αλλαγών

01-02-2022

Απόφαση 5

Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνου στο Σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της απόφασης) - Αρχείο Αλλαγών

01-02-2022

Απόφαση 6

Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα.

Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της απόφασης) - Αρχείο Αλλαγών

01-02-2022

Απόφαση 7

Έλεγχος των διαδικασιών σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης Μέλους.

01-02-2022

Απόφαση 8

Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της απόφασης) - Αρχείο Αλλαγών

01-02-2022

Απόφαση 9

Επιτροπή Κινδύνου 01-02-2022

Απόφαση 10
 

Χρεώσεις Διαχείρισης & Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών

05-03-2024
 

«Χορήγηση εκπτώσεων  επί των ετησίων συνδρομών των Μελών για το έτος 2017»

18-12-2017

 

Απόφαση 11

Τεχνικές Διαδικασίες Εκκαθάρισης

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της απόφασης) - Αρχείο Αλλαγών

06-11-2023

Απόφαση 12

Τεχνικές Διαδικασίες Εκκαθάρισης Παραγώγων και Χρονισμοί 18-12-2023

 

Απόφαση 13 

Διαδικασίες Μετάβασης 17-11-2014

Απόφαση 14

Διαδικασίες Μετάβασης Αξιών

06-02-2015

Απόφαση 15

Κατάλογος Μελών Πράξεων Κάλυψης

01-02-2022

Απόφαση 16

Διαδικασίες επιβολής χρηματικών ποινών σε υπερήμερα Εκκαθαριστικά Μέλη

01-03-2023

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων