Εταιρική διακυβέρνηση

Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλίσουμε την υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχο, με μακροπρόθεσμο στόχο τη διασφάλιση της απόδοσης, των συμφερόντων των μετόχων μας, καθώς και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders).

Με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης που ακολουθούμε, επηρεάζουμε τον τρόπο με τον οποίο τίθενται και επιτυγχάνονται οι εταιρικοί μας στόχοι, υιοθετούνται συστήματα παρακολούθησης και αποτίμησης κινδύνων, καθώς και εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια, προάγοντας την ανταγωνιστικότητα.

Οι εφαρμοζόμενες από τον Όμιλο αρχές και πρακτικές αποτυπώνονται στο καταστατικό, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κώδικα Επιχειρηματικής Ηθικής & Δεοντολογίας, στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και σε άλλους κανονισμούς ή Πολιτικές της εταιρείας που ρυθμίζουν τις επιμέρους λειτουργίες μας.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση μαζί με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αποτελούν για τον Όμιλό μας, τους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Πλαίσιο Ετ. Διακυβέρνησης

Κανονιστική συμμόρφωση

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

 

Η συμμόρφωση με το γράμμα και κυρίως το πνεύμα των νόμων, των θεσμικών και εποπτικών κανόνων και αρχών καθώς και με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας του Ομίλου.  Περισσότερα...

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που εφαρμόζουμε, επηρεάζει τον τρόπο κατάρτισης των επιχειρηματικών στρατηγικών και στόχων μας, τη δομή των εταιρικών μας διεργασιών, καθώς και τη διαδικασία αναγνώρισης, αξιολόγησης και συνολικής διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων. Διαβάστε περισσότερα...

Διαχείριση κινδύνου

Kώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Δήλωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Διαχείριση Κινδύνου αφορά στην ολοκληρωμένη προσέγγιση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο Όμιλος, με στόχο την αναγνώρισή τους, τον υπολογισμό τους και τέλος τη διαχείρισή τους. Περισσότερα...

 

 

Κανονισμός Λειτουργίας

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πολιτική επικοινωνίας με μετόχους

     
 

Κώδικας Δεοντολογίας για προμηθευτές

Δίαυλος Αναφορών

 

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων