Η ATHEXClear έχει αναλάβει την εκκαθάριση των συναλλαγών της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος. Στη διαδικασία της εκκαθάρισης αντισυμβαλλόμενα μέρη της ATHEXClear είναι τα Εκκαθαριστικά Μέλη της συγκεκριμένης Αγοράς.

Η εκκαθάριση των συναλλαγών ακολουθεί κύκλο δύο ημερών μετά τη συναλλαγή (Τ+2) και διενεργείται από την ATHEXClear σε επίπεδο Λογαριασμών Εκκαθάρισης.

Κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος διατηρεί στο Σύστημα Εκκαθάρισης τουλάχιστον έναν Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας και έναν Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου. Επιπλέον Λογαριασμοί Εκκαθάρισης, Πελάτη ή Πελατείας μπορεί να δημιουργηθούν μετά από σχετικό αίτημα του Εκκαθαριστικού Μέλους.

Κάθε Λογαριασμός Εκκαθάρισης συνδέεται με ένα τουλάχιστον Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης για τις ανάγκες αποκλειστικά και μόνο της καταχώρησης και κατανομής του Πιστωτικού Ορίου από τα Εκκαθαριστικά Μέλη στα Μέλη Διαπραγμάτευσης.

Η εκκαθάριση περιλαμβάνει τις παρακάτω διαδικασίες που ολοκληρώνονται στο διάστημα Τ (ημέρα συναλλαγής) έως Τ+2 (δύο εργάσιμες μετά την ημέρα συναλλαγής):

  • Γνωστοποίηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών από το Διαχειριστή Αγοράς στην ATHEXClear.
  • Διόρθωση κωδικών Λογαριασμών Εκκαθάρισης (από τα Μέλη Διαπραγμάτευσης)
  • Οριστικοποίηση και σύμπτυξη των πράξεων από την ATHEXClear (ώστε να μειωθεί ο αριθμός των συναλλαγών προς εκκαθάριση)
  • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εκκαθάρισης από την ATHEXClear προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης, την ίδια ημέρα
  • Διαδικασία διάρθρωσης συναλλαγών από τα Εκκαθαριστικά Μέλη. Η διάρθρωση συναλλαγών αποτελεί διαδικασία προπαρασκευαστική του διακανονισμού των πράξεων και περιλαμβάνει:

α) τη διάσπαση και συνένωση πράξεων

β) τη μετάθεση του διακανονισμού

γ) τη γνωστοποίηση του Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιογράφων όπου θα πιστωθούν ή θα χρεωθούν οι Αξίες

δ) την εισαγωγή των εντολών για το διακανονισμό πράξεων Διαμεσολαβητή στους τελικούς δικαιούχους

Την ημέρα του διακανονισμού (Τ+2) η ATHEXClear αποστέλλει αρχείο εντολών διακανονισμού προς την ATHEXCSD, για τη διενέργεια από την τελευταία του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών ως και των πάσης φύσεως μεταβιβάσεων και σχετικών καταχωρήσεων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) Στη διαδικασία διακανονισμού συμμετέχουν τα Εκκαθαριστικά Μέλη / Συμμετέχοντες.

Όλες οι διαδικασίες εκκαθάρισης περιγράφονται αναλυτικά στον  Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων σε Λογιστική Μορφή και στην  Απόφαση 11 του Δ.Σ της ATHEXClear.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων