Νέες εισαγωγές

Διαπραγμάτευση Νέων Κινητών Αξιών

 

  Εταιρεία Αγορά Κινητές Αξίες
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΟΜΟΛΟΓΟ
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ

 

Ιστορικότητα

  Εταιρεία Έναρξη Διαπραγμάτευσης Αγορά Κινητές Αξίες
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 17/11/2021 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC 25/10/2021 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
PHOENIX VEGA MEZZ PLC 12/08/2021 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΗ
REAL CONSULTING 06/08/2021 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 21/07/2021 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC 26/05/2021
ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΟΜΟΛΟΓΟ
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 24/03/2021 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
26/01/2021 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 29/10/2020 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
CAIRO MEZZ PLC 29/09/2020 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ
LAMDA DEVELOPMENT S.A. 22/07/2020 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ OMOΛΟΓΟ
EPSILON NET A.E. 15/07/2020 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 06/07/2020 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ 
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. 10/03/2020 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 23/10/2019 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ 2
MLS INNOVATION INC 02/08/2019 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/07/2019 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
TCI-TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA 23/07/2019 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 13/03/2019 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. 31/07/2018 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΗ
B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 27/06/2018 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 14/05/2018 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 05/04/2018 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 02/02/2018 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/ ΕΝ.Α ΟΜΟΛΟΓΟ
MLS MULTIMEDIA A.E. 14/09/2017 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/ ΕΝ.Α ΟΜΟΛΟΓΟ 2
BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. 31/07/2017 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 24/07/2017 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ 1
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 28/06/2017 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 21/06/2017 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
19/06/2017 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 22/03/2017 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
CENERGY HOLDINGS S.A. 21/12/2016 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΗ
HOUSEMARKET S.A. 06/10/2016 ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL REIC 02/08/2016 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΗ
MLS  MULTIMEDIA S.A.  19/07/2016 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/ ΕΝ.Α ΟΜΟΛΟΓΟ 1
ELTECH ANEMOS S.A. 22/07/2014 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΗ

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα γίνονται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης. Κατά τα λοιπά, τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν προσφορά, πρόσκληση, παρότρυνση, προτροπή για πώληση ή απόκτηση ή εγγραφή για την αγορά κινητών αξιών, ούτε επενδυτική συμβουλή σχετικά με κινητές αξίες ή προσφορά ή πρόσκληση ή προτροπή για επένδυση, γενικά, καθ' οιονδήποτε τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας και από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της.
Τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις της παρούσας ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν, ούτε μπορεί να εκληφθούν, αμέσως ή εμμέσως, ως παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης ή σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή, προερχόμενη από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της ιστοσελίδας. Εφόσον πρόκειται για δημόσια προσφορά, αυτή πραγματοποιείται αφού έχει προηγουμένως εγκριθεί από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, οπότε δηλώνονται ρητώς τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αφορά και πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του λήπτη τους, ο οποίος οφείλει να ενεργεί και τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι ενεργεί, βασιζόμενος αποκλειστικά και μόνο στην ιδιωτική του βούληση και πρωτοβουλία, έχοντας κατανοήσει και αποδεχθεί την παρούσα αποποίηση ευθύνης.

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων