Εταιρική υπευθυνότητα - Δραστηριότητες

Κοινωνία

Η κοινωνική ευημερία είναι αλληλένδετη με τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη .

Ο Όμιλος ΕΧΑΕ επιδιώκει πάντα οι δράσεις του να βρίσκονται σε θετική και παραγωγική αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΧΑΕ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συνδράμει στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και υποστηρίζει το έργο αναγνωρισμένων κοινωνικών φορέων και οργανώσεων. Επιπλέον, η συνεχής ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και τη φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως παιδιά και ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο είναι για εμάς προτεραιότητα.

Ο Όμιλος ΕΧΑΕ πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια ένα συστηματικό έργο ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα από πρακτικές που προωθούν την κοινωνική συνοχή και συμβάλλουν στη μείωση της φτώχειας.

Συμμετέχει στο έργο εθελοντικών οργανισμών που έχουν σαν σκοπό την προσφορά βοήθειας σε παιδιά, οικογένειες και ανθρώπους με χαμηλό βιοτικό επίπεδο. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου υποστηρίζουν ενεργά τις όποιες εθελοντικές δράσεις οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την εταιρεία, τόσο σε ό,τι αφορά την συγκέντρωση ή αγορά διαφόρων ειδών (ανά δράση), όσο και την παρουσία τους κατά την παράδοσή τους.

Η διοίκηση της ΕΧΑΕ εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια ένα νέο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, που δίνει έμφαση στην επιμόρφωση, την ανάδειξη των ικανοτήτων των εργαζομένων, την επιβράβευση της παραγωγικότητας και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας. Η δίκαιη ανταμοιβή, η ανοικτή επικοινωνία, η διαρκής επιμόρφωση και οι πρόσθετες -πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο- παροχές προς τους εργαζόμενους, αποτελούν μέρος της πολιτικής του Ομίλου για το ανθρώπινο δυναμικό του. Ακολουθούμε πιστά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και μεριμνούμε για τη διατήρηση άριστων συνθηκών εργασίας. Στο ίδιο πλαίσιο παρακινούμε και ενθαρρύνουμε όλους τους εργαζόμενους να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Για το λόγο αυτό, παρέχουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ανάδειξης των προσωπικών ικανοτήτων που επιτρέπουν την ανάπτυξη και την προαγωγή της σταδιοδρομίας τους.

 

Παιδεία

Προσφέρουμε στην ανάπτυξη του θεσμού της χρηματιστηριακής ιδέας και των αξιών του χρηματιστηρίου

γιατί αποτελεί για εμάς υποχρέωση και προσφορά για το κοινωνικό μας περιβάλλον

Η προώθηση του θεσμού του Χρηματιστηρίου, της λειτουργίας και της ιστορίας του, γίνεται μέσα από ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε μαθητές της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και στελέχη και φορείς της αγοράς. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάρια και παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο του χρηματιστηρίου. Μία νέα προσπάθεια πραγματοποιείται τον τελευταίο χρόνο διευρύνοντας το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ομίλου, με σκοπό την άμεση προσέγγιση των μαθητών στα σχολεία για την απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από τον χρηματιστηριακό κόσμο.

Εξειδίκευση της γνώσης και πιστοποίηση στελεχών και επαγγελματιών

Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης της ΕΧΑΕ αναπτύσσει διαρκώς σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατά τρόπο ώστε να παρέχει εξειδικευμένη γνώση σε στελέχη της αγοράς (εισηγμένες εταιρίες, χρηματιστηριακές εταιρίες, δημόσιος τομέας, θεσμικοί επενδυτές, τραπεζικά & χρηματοπιστωτικά ιδρύματα).

Χορηγίες υποτροφιών σε φοιτητές

Ο Όμιλος ΕΧΑΕ στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της γνώσης χρηματοδοτεί κάθε χρόνο υποτροφίες σε φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Πρακτική άσκηση φοιτητών

Στο πλαίσιο της δυνατότητας παροχής εργασιακής εμπειρίας σε νέους, απασχολούμε φοιτητές μέσα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα πρακτικής άσκησης από διάφορους φορείς εκπαίδευσης. Οι ασκούμενοι απασχολούνται στα τμήματα των εταιριών του Ομίλου με αντικείμενο συναφές με αυτό των σπουδών τους. Η διάρκεια της εκπαίδευσης καθορίζεται από το εκάστοτε πρόγραμμα. Παράλληλα, παρέχουμε στοιχεία και πληροφορίες σε φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες για τις εργασίες τους σε χρηματιστηριακά θέματα στο πλαίσιο των σπουδών τους ή της έρευνας που πραγματοποιούν σε σχέση με το χρηματιστήριο.

 

 

Περιβάλλον

Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους εργαζόμενους αποτελεί  βασική μας προϋπόθεση.

Σκοπός μας η δημιουργία μίας ενιαίας περιβαλλοντικής κουλτούρας.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε δράσεις για την ενίσχυση φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων με συγκροτημένο πρόγραμμα, που έχουν ως στόχο τόσο την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

Ανακύκλωση

Ο Όμιλος ΕΧΑΕ ενθαρρύνει τους εργαζόμενούς του, ώστε να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν ευκαιρίες που βελτιώνουν τόσο τις περιβαλλοντικές λειτουργίες, όσο και τη διαχείριση απορριμμάτων στους τομείς των αρμοδιοτήτων τους. Ανακυκλώνουμε καθημερινά, χαρτί, υλικά συσκευασίας, μπαταρίες, μελάνια εκτυπωτών και κάθε παραγόμενο απόβλητο από τις διάφορες δραστηριότητές μας βάσει του συστήματος ανακύκλωσης των αποβλήτων.

Μείωση χρήσης χαρτιού

Εφαρμόζουμε πρόγραμμα που αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, μέσω της τροποποίησης του λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπλέον μειώνουμε τη χρήση χαρτιού που γίνεται με την εσωτερική και εξωτερική αλληλογραφία των εγγράφων, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού προωτοκόλλου και fax server. Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κωδικοποιεί όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη εκτύπωσή τους.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Στον Ομιλο ΕΧΑΕ γίνονται διάφορες δράσεις με σκοπό τη γενικότερη μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος στο πλαίσιο της απόφασης της Διοίκησης να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ‘πράσινο επιχειρείν' και να αναδειχθεί η εταιρεία σε πρότυπο κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων. Η εξοικονόμηση ενέργειας πραγματοποιείται μέσα από καθημερινές ενέργειες:

  • τη μείωση χρήσης των κλιματιστικών με την προσαρμογή σταθερής θερμοκρασίας στους χώρους των γραφείων,
  • τη χρήση μόνο του απαραίτητου φωτισμού ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες για το περιορισμό της ηλεκτρικής ισχύος,
  • το κλείσιμο του εσωτερικού φωτισμού και των υπολογιστών μετά το τέλος εργασίας.

Η Ώρα της Γης

Η Ώρα της Γης είναι μία προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και εξοικονόμησης ενέργειας. Ξεκίνησε ως πρωτοβουλία του WWF Αυστραλίας και με μεγάλη απήχηση μετατράπηκε από μια τοπική εθνική εκδήλωση σε ένα παγκόσμιο κάλεσμα. Η Ώρα της Γης (Earth Hour) αποτελεί το αποκορύφωμα μιας μεγάλης εκστρατείας ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων, των κοινοτήτων, αλλά και των ανθρώπων ξεχωριστά να προχωρήσουν σε μικρές αλλαγές στις καθημερινές τους συνήθειες που θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε συνεχή βάση. Κάθε χρόνο συμμετέχουμε στην προσπάθεια αυτή σβήνοντας τα φώτα του κτιρίου μας.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων