Μέρισμα Χρήσης 2012 - 29 Μαϊου 2013

 

Κατεβάστε το δελτίο τύπου σε μορφή pdf

 

Ανακοίνωση

ΕΧΑΕ - Μέρισμα Χρήσης 2012

 

29 Μαΐου 2013 - Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ (ΕΧΑΕ) ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ.4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29 Μαΐου 2013, το μέρισμα για τη χρήση 2012 ανέρχεται σε 0,09 ευρώ ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% (0,0225 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3943/2011), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,0675 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 (αποκοπή Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2013 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ως ακολούθως:

 1.    Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ.5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

 2.    Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

 3.    Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 17 Ιουνίου 2013 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31.12.2018 (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας & Σχέσεων με Επενδυτές της ΕΧΑΕ (Τηλ. 210 3366616).