Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών (ΗΒΙΠ)

Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών (ΗΒΙΠ) είναι μία υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την υποστήριξη της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων, μέσω του ΧΑ.

Αποτελεί ένα μηχανισμό άντλησης κεφαλαίων που παρέχεται κεντρικά στο σύστημα διόδευσης χρηματιστηριακών εντολών, επιχειρώντας να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα το δίκτυο των Μελών του Χρηματιστηρίου (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρίες) και των πελατών του, με στόχο τη διοχέτευση ρευστότητας στις επιχειρηματικές προτάσεις των εταιριών που αναζητούν χρηματοδότηση.


Σε ποιους απευθύνεται η υπηρεσία ΗΒΙΠ

Χρήση του μηχανισμού άντλησης κεφαλαίων ΗΒΙΠ μπορεί να γίνει από:

 • Εταιρείες που επιθυμούν τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων,
  • εταιρίες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο επιχειρηματικής εξέλιξης,
  • με ιστορικό λειτουργίας,
  • ελληνικές ή αλλοδαπές,
  • με κινητές αξίες που διαπραγματεύονται ήδη ή πρόκειται να διαπραγματευτούν.
 • Συμβούλους των εταιριών, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το κεντρικό σύστημα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το δίκτυο των Μελών του για την άντληση των κεφαλαίων, τον προσδιορισμό βέλτιστης τιμής διάθεσης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας χρηματοδότησης.


Τι πλεονεκτήματα προσφέρει στις εταιρείες

Ο μηχανισμός άντλησης ΗΒΙΠ υλοποιείται στο υφιστάμενο σύστημα διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιείται καθημερινά από τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ασφάλεια και αξιοπιστία. Μέσω του ΗΒΙΠ επιτυγχάνεται:

 • Κεντρική υποδοχή και διαχείριση του συνόλου των βουλήσεων συμμετοχής των επενδυτών που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν την επιχειρηματική πρόταση (μετοχή ή ομόλογο).
 • Προσδιορισμός της βέλτιστης τιμής διάθεσης κινητών αξιών (μετοχών & ομολογιών), αλλά και διαμόρφωσης επαρκούς διασποράς τους (όπου απαιτείται).
 • Άντληση κεφαλαίων τόσο κατά την ένταξη μιας κινητής αξίας προς διαπραγμάτευση όσο και σε μεταγενέστερο στάδιο.
 • Παροχή αποτελεσματικού μηχανισμού για την ταχύτερη πίστωση των κινητών αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της ΕΛΚΑΤ και την έναρξη διαπραγμάτευσης τους.
 • Άμεση και συνεχής παρακολούθηση της διαδικασίας προσφοράς μετοχών από τις Εταιρίες και τους Συμβούλους τους.
 • Αυτοματοποίηση στην ακολουθία βημάτων για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία ένταξης των αξιών προς διαπραγμάτευση.
 • Πλήρης υλικοτεχνική υποστήριξη των εμπλεκόμενων μερών από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Τι πλεονεκτήματα προσφέρει προς τα Μέλη και τους επενδυτές
 • Αξιοποίηση του δικτύου των Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των πελατών τους για την άντληση κεφαλαίων
 • Χρήση υφιστάμενων υποδομών συνδεσιμότητας με το Χρηματιστήριο Αθηνών και διαδικασιών συναλλαγών, εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης που έχουν σήμερα τα Μέλη τόσο ως προς τους πελάτες τους όσο και ως προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.
 • Ελαχιστοποίηση / απαλοιφή λαθών λόγω του αυτοματοποιημένου ελέγχου της μοναδικότητας μερίδας και λογαριασμού κάθε επενδυτή, καθώς και ορθότητας των στοιχείων του.
 • Εξοικονόμηση χρόνου και ενεργειών, λόγω της αυτόματης καταχώρησης στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των στοιχείων των επενδυτών που συμμετέχουν στο ΗΒΙΠ.
 • Δυνατότητα συμμετοχής οποιουδήποτε επενδυτή από Ελλάδα ή εξωτερικό, θεσμικού ή ιδιώτη με ιδιαίτερα απλή διαδικασία.
 • Νέα προϊόντα και υπηρεσίες στο δίκτυο των πελατών τους.


O ρόλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών στο ΗΒΙΠ
 • Παρέχει την κατάλληλη υποδομή  - ηλεκτρονικά συστήματα και τεχνική υποστήριξη -.
 • Εγγυάται την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας.
 • Παρέχει ολοκληρωμένη διαδικασία για:
  • την υποδοχή των δηλώσεων συμμετοχής
  • τον προσδιορισμό της τιμής και της βέλτιστης κατανομής των κινητών αξιών,
  • τη δημιουργία αρχείου κατανομής αξιών,
  • την πίστωση λογαριασμών επενδυτών με αξίες και
  • την απόδοση των κεφαλαίων που έχουν αντληθεί στην εταιρία.

χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή των Μελών και τις υφιστάμενες διαδικασίες για συναλλαγές, εκκαθάριση, διακανονισμό και καταχώρηση αξιών στα συστήματα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Διαδικασία Υλοποίησης της Υπηρεσίας ΗΒΙΠ

Συνοπτικά τα στάδια υλοποίησης της Υπηρεσίας ΗΒΙΠ έχουν ως εξής:

 • Ανακοινώνονται:
  • Η χρονική διάρκεια διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων (αριθμός εργάσιμων ημερών) και
  • Τα βασικά χαρακτηριστικά της έκδοσης (όπως ο αριθμός των προσφερόμενων κινητών αξιών, τιμή διάθεσης ή το εύρος τιμών, τα συνολικά αιτούμενα κεφάλαια κλπ) Αναρτάται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, εφόσον απαιτείται, το σχετικό πληροφοριακό υλικό μέσω του οποίου ενημερώνονται οι υποψήφιοι επενδυτές σχετικά με την εταιρία και τα στοιχεία της επικείμενης έκδοσης.
 • Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές απευθύνονται στους χειριστές τους/ Μέλη του Χρηματιστηρίου, δηλώνουν τη βούληση συμμετοχής τους και καταβάλλουν το αντίστοιχο χρηματικό ποσό με το οποίο επιθυμούν να συμμετάσχουν.
 • Τα Μέλη καταχωρούν τη βούληση συμμετοχής κάθε επενδυτή στην  εφαρμογή ΗΒΙΠ.
 • Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΗΒΙΠ, εφαρμόζεται ο αλγόριθμος κατανομής και το σύστημα παράγει με αυτόματο τρόπο την κατανομή των κινητών αξιών, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί.
 • Τα χρήματα συγκεντρώνονται από το Χρηματιστήριο και αποδίδονται στην Εταιρία,  αμελλητί, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Για τη συμμετοχή των επενδυτών στο ΗΒΙΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη (ή το άνοιγμα αν δεν υφίσταται) Μερίδας και Λογαριασμού Αξιών στο ΣΑΤ. Το άνοιγμα Μερίδας και Λογαριασμού Αξιών στο ΣΑΤ πραγματοποιείται με τη συνήθη διαδικασία από τα Μέλη του Χρηματιστηρίου.
 • Δεν υφίστανται περιορισμοί ως προς τις κατηγορίες επενδυτών που μπορούν να συμμετάσχουν, καθώς και τη χώρα προέλευσης τους.


Τι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώσει η εταιρεία για τη διαδικασία υλοποίησης της Υπηρεσίας ΗΒΙΠ
Για τη χρήση της υπηρεσίας ΗΒΙΠ, η ενδιαφερόμενη εταιρία συμπληρώνει μία από τις ακόλουθες αιτήσεις, ανάλογα με την κινητή αξία (μετοχή ή ομολογία).
 • ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΒΙΠ - ΜΕΤΟΧΗ
Με εύρος Τύπος αρχείου
Αίτηση Χρήσης ΗΒΙΠ Μετοχή Εύρος 1 Συντονιστής
 
 • ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΒΙΠ - ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Με εύρος Τύπος αρχείου
Αίτηση Χρήσης ΗΒΙΠ Ομόλογο Με Εύρος 1 Συντονιστής
Αίτηση Χρήσης ΗΒΙΠ Ομόλογο Με Εύρος 2 Συντονιστές
Αίτηση Χρήσης ΗΒΙΠ Ομόλογο Με Εύρος 3 Συντονιστές
 
Χωρίς εύρος Τύπος αρχείου
Αίτηση Χρήσης ΗΒΙΠ Ομόλογο Χωρίς Εύρος 1 Συντονιστής
Αίτηση Χρήσης ΗΒΙΠ Ομόλογο Χωρίς Εύρος 2 Συντονιστές
Αίτηση Χρήσης ΗΒΙΠ Ομόλογο Χωρίς Εύρος 3 Συντονιστές

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Τίτλων & Εκδοτριών.

 

Για να επικοινωνήσετε με την ομάδα Νέων Εισαγωγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ

Για αναλυτικές οδηγίες χρήσης της Υπηρεσίας ΗΒΙΠ από τα Μέλη Διαπραγμάτευσης του Χ.Α., παρακαλούμε επιλέξτε εδώ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων