Με τις διατάξεις του νόμου 3756/2009 αναδιαρθρώθηκε το πλαίσιο για την παρακολούθηση σε λογιστική μορφή των κινητών αξιών διευρύνοντας τη δυνατότητα του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) του ΚΑΑ να παρακολουθεί σε λογιστική μορφή οιεσδήποτε κινητές αξίες βρίσκονται καταχωρημένες σε αλλοδαπό αποθετήριο ή μητρώο, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εκδοθεί από ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρικές μορφές και ανεξάρτητα από το εάν έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης.

Το ΚΑΑ, ως διαχειριστής του ΣΑΤ, μπορεί να  δημιουργεί συνδέσμους με αλλοδαπά συστήματα ή μητρώα (αποθετήρια) απευθείας ή μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων που ενεργούν ως θεματοφύλακες και να τηρεί σε αυτά συγκεντρωτικό λογαριασμό αξιών στο ονόματά της αλλά για λογαριασμό τρίτων δικαιούχων, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τις αλλοδαπές κινητές αξίες. Το σύνολο των αξιών που καταχωρούνται στους παραπάνω λογαριασμούς που τηρεί το ΚΑΑ στους Παρόχους της (συνδεδεμένα αποθετήρια και θεματοφύλακες), καταγράφεται αναλυτικά στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων επενδυτών και παρακολουθείται με λογιστικές εγγραφές στο ΣΑΤ .

Η σύναψη σύνδεσμων τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που μπορεί να αντιταχθεί αν κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία των επενδυτών.

Το ΚΑΑ διατηρεί συνδέσμους για μετοχές, ETFs και λοιπά μετοχικά προϊόντα, μέσω των συνεργαζόμενων παρόχων (αποθετήρια/θεματοφύλακες) στις παρακάτω αγορές/αποθετήρια:

Αλλοδαπές Αξίες/Αγορές   Αποθετήρια  Πάροχος
Germany  Clearstream Banking Frankfurt (CBF)  
Australia  ASX SIX SIS 
Austria OeKB
Belgium  Euroclear Belgium
Canada  CDS
Denmark  VP 
France  Euroclear France
Finland  Euroclear Finland 
Hong Kong  HKEx 
Ireland  Euroclear Ireland
Italy  Monte Titoli
Japan  JASDEC
Netherlands  Euroclear Netherlands
New Zealand  New Zealand CSD
Norway  VPS
Portugal  Euroclear Portugal
Singapore  SGX/CDP 
South Africa STRATE
Spain  Iberclear
Sweden  VPC 
Swiss  SIX SIS
UK-LSE  Euroclear CREST
UK-LSE ΙΟΒ (USD)  Euroclear Bank 
USΑ  DTCC

 

Στις υπηρεσίες Διαχείρισης Αλλοδαπών Αξιών εντάσσονται οι παρακάτω επιμέρους υπηρεσίες:

Για την παροχή ασφαλών, αποδοτικών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών Διαχείρισης Αλλοδαπών Αξιών αξιοποιούνται οι υφιστάμενες τεχνολογικές και λειτουργικές υποδομές που χρησιμοποιούν οι Χειριστές όπως το Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) και το Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ).

Ο Χειριστής που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες Διαχείρισης Αλλοδαπών Αξιών, θα πρέπει να συμπληρώσει την Αίτηση Εγγραφής Υπηρεσιών Διαχείρισης Αλλοδαπών Αξιών (Έντυπο INVCSD001) προσδιορίζοντας τις αγορές ενδιαφέροντος και τους αριθμούς λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού στα αντίστοιχα νομίσματα.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την διαχείριση αλλοδαπών αξιών στο ΣΑΤ παρέχονται στο κείμενο Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων