ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ WEBSITE ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATHEXGROUP

Περίληψη

Στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR) ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, ο Όμιλος ATHEXGROUP έχει καθιερώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εφαρμογής του GDPR σε όλες τις υπηρεσίες, προϊόντα και δραστηριότητές του, προκειμένου να διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται οι κατάλληλες πολιτικές, διαδικασίες και έλεγχοι για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης στον GDPR  από την ημερομηνία ισχύος του.

Ο Όμιλος ATHEXGROUP έχει μεριμνήσει ώστε να διαβάζεται μια Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά GDPR από κάθε χρήστη του Website του Ομίλου προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σχετικά με τη διαφάνεια στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, με ποιόν μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, τα δικαιώματα που ενδεχομένως έχουν τα υποκείμενα και πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ομίλου μας.

Δήλωση

Ο GDPR ορίζει ένα νέο πρότυπο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και επιδιώκει την ενίσχυση των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων των ατόμων στην ΕΕ και παράλληλα εναρμονίζει τους νόμους για την προστασία των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Μία από τις βασικές αρχές του GDPR είναι η διαφάνεια. Αυτό απαιτεί, οι οργανισμοί όπως ο Όμιλος ATHEXGROUP να παρέχουν στους χρήστες του Website, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν ή επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Οι εταιρείες του Ομίλου ATHEX, ATHEXCSD και ATHEXCLEAR μοιράζονται το ίδιο Website.

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις διαφάνειας που σχετίζονται με τον GDPR, έχουμε συντάξει τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών του Website, η οποία παρέχει σημαντικές πληροφορίες στα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων σχετικά με το πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, με ποιόν μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, τα δικαιώματα που ενδεχομένως έχουν τα υποκείμενα και πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ομίλου μας.

Είναι σημαντικό οι χρήστες του Website να γνωρίζουν αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για οποιαδήποτε ερώτηση, οι συνεργάτες και πελάτες μας μπορούν να επικοινωνούν με τον Όμιλο ATHEXGROUP.

1.   Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς θα επικοινωνήσετε μαζί του;

Οι εταιρείες του Ομίλου ATHEXGROUP αποτελούν τους υπεύθυνους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο email dataprotectionofficer@athexgroup.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα.

2.   Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο Όμιλος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της άσκησης των νόμιμων επιχειρηματικών και άλλων συμφερόντων του, για τους ακόλουθους λόγους:

  • Να λειτουργεί, να διατηρεί, να αναπτύσσει, να βελτιώνει και να προσαρμόζει το Website.
  • Να διαχειρίζεται τις σχέσεις μας με τους πελάτες.
  • Να αναπτύσσει, να παράγει, να λειτουργεί και να συντηρεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.
  • Να βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.
  • Να προσλαμβάνει προσωπικό.
  • Να προστατεύει την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα του Website, των συστημάτων πληροφορικής και των δικτύων καθώς και των πληροφοριών του.
  • Να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και τις σχετικές εσωτερικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών διατήρησης αρχείων.
  • Να αποκρίνεται στα ερωτήματά σας και στα αιτήματα που βασίζονται σε νόμιμα δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε (π.χ. ατομικά δικαιώματα βάσει του GDPR).
  • Να διαχειρίζεται, να προστατεύει και να διερευνά περιπτώσεις απάτης, έκθεσης σε κίνδυνο, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παραβιάσεων συμβατικών όρων ή νόμων και κανονισμών.

Δεν παρακολουθούμε τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο. Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Δεν πωλούμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.

3.   Πληροφορίες σας που συλλέγουμε

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Website μας, μπορεί να συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα:

Πληροφορίες που μας δίνετε μέσω του Website: Μπορείτε να μας δώσετε προσωπικά στοιχεία κάθε φορά που συμπληρώνετε μια φόρμα στο Website μας, για παράδειγμα, όταν μας ρωτήσετε μια ερώτηση ή ζητήσετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή τις εκδηλώσεις μας, να εγγραφείτε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ, σταδιοδρομίας ή σχέσεων με τους επενδυτές, να κατεβάσετε πληροφορίες, να εγγραφείτε για εκδηλώσεις ή να υποβάλλετε ένα έντυπο με βάση τα νόμιμα δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε (π.χ. ατομικά δικαιώματα βάσει του GDPR). Οι πληροφορίες που μας παρέχετε περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που συλλέγονται στη φόρμα για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το αίτημά σας.

Πληροφορίες που μας δίνετε ως πελάτης, μέσω της πύλης υποστήριξης πελατών και συνεργατών: Όταν συνδέεστε για να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας ή την πύλη υποστήριξης πελατών μας, μας παρέχετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και καταγράφουμε τη χρήση της υπηρεσίας. Τα στοιχεία της σύνδεσης ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί από εσάς ή να έχουν δοθεί από εμάς είτε από τον οργανισμό σας με τον οποίο έχουμε άμεση συμβατική σχέση.

Πληροφορίες που μας δίνετε όταν αναζητείτε εργασία: Όταν υποβάλετε αίτηση για αναζήτηση εργασίας μέσω της πύλης σταδιοδρομίας μας, συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και το βιογραφικό σημείωμά σας. Εάν κάνετε αίτηση μέσω πλατφόρμας κοινωνικών μέσων (π.χ. LinkedIn), ανάλογα με την πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε, θα λάβουμε είτε τις πληροφορίες που περιέχονται στο online προφίλ σας είτε το βιογραφικό σημείωμα που υποβάλλετε.

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα: Χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε το Website μας, οι οποίες μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποτελούν προσωπικό δεδομένο βάσει του ισχύοντος νόμου για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του domain σας, της διεύθυνσης IP, τηw διάρκειας επίσκεψής σας, του τύπου του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού σας συστήματος, των επισκέψιμων σελίδων, πληροφοριών από τρίτους, άλλων πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και της επισκεψιμότητας στο Internet.

4.   Σε ποιους αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να παραμένουμε συμμορφωμένοι με τους νόμους και τους κανονισμούς και να διατηρούμε τα νόμιμα συμφέροντά μας συνεργαζόμενοι με τις εποπτικές αρχές, να αποτρέπουμε ή να εντοπίζουμε οικονομικά και άλλα εγκλήματα και κανονιστικές παραβιάσεις και να προστατεύουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας και την ακεραιότητα της κεφαλαιαγοράς.

5.   Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της σχέσης μας με εσάς ή τον οργανισμό σας ή την τήρηση νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεων.

6.   Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα;

Μπορείτε να μας ζητήσετε: (i) να λάβετε επιβεβαίωση εάν και με ποιο τρόπο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας που τηρούμε καθώς και τις σχετικές πληροφορίες τήρησης τους, (ii) να σας χορηγήσουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε, (iii) να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα σας που τηρούμε, (iv) να διαγράψουμε από τα αρχεία μας προσωπικά δεδομένα σας, (v) να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, (vi) να αντιταθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ), (vii) να μην λαμβάνουμε αποφάσεις αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας βασισμένης στα διατηρούμενα προσωπικά σας δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ).

Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή να αντιταχθείτε σε άλλη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτά τα δικαιώματα θα είναι περιορισμένα σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα όπου οφείλουμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους της ΕΕ ή της ίδιας της ΕΕ.

Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 1. Μπορείτε επίσης να διαμαρτύρεστε στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων στο κράτος μέλος του ΕΟΧ, όπου ζείτε ή εργάζεστε ή όπου συνέβη η εικαζόμενη παράβαση του νόμου περί προστασίας δεδομένων.

7.   Τροποποιήσεις στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018. Εάν τροποποιηθεί, για την πλήρη ενημέρωσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και συναφών θεμάτων, θα δημοσιεύσουμε τη νέα έκδοση στον ιστότοπό μας.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων