Ιστορικά στοιχεία

Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να αναζητήσετε τα οικονομικά στοιχεία, τα Ενημερωτικά Δελτία, τα Πληροφοριακά Σημειώματα, καθώς και τις εταιρικές παρουσιάσεις των εισηγμένων εταιρειών.

Συγκεκριμένα:

Factsheets

Αντληθέντα κεφάλαια

Πληροφοριακά έντυπα

Αναζήτηση και συνοπτική παρουσίαση των εταιριών που συμμετέχουν στους δείκτες Θεμελιωδών Μεγεθών και Διεθνούς Δραστηριοποίησης.

Αναζήτηση και προβολή των πινάκων που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Εκθέσεις των εισηγμένων εταιρειών για τη διάθεση των κεφαλαίων από Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Αναζήτηση και προβολή Ενημερωτικών Δελτίων, Πληροφο- ριακών Σημειωμάτων, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού για εταιρικά γεγονότα.

Γνωστοποίηση συναλλαγών

Εταιρικές παρουσιάσεις

Χρηματικές διανομές

Αναζητήστε γνωστοποιήσεις υπόχρεων προσώπων σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

Αναζήτηση και προβολή εταιρικών παρουσιάσεων εισηγμένων εταιριών.

Αναζήτηση χρηματικών διανομών ανά έτος και ανά εταιρία.

   

Οικονομικές καταστάσεις

 

 

Αναζητήστε τις οικονομικές καταστάσεις, των εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

 

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων