Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων,
και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014
τέθηκε σε εφαρμογή τη 1η Ιανουαρίου 2018.

Ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2011 (Benchmark Regulation ή BMR) θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για την εξασφάλιση της ακρίβειας και ακεραιότητας των δεικτών που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων στη ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται στην α) παροχή δεικτών αναφοράς β) συνεισφορά δεδομένων εισόδου για δείκτες αναφοράς γ) χρήση δεικτών αναφοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κανονισμός διασφαλίζει ότι οι δείκτες αναφοράς (Benchmarks) που δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εύρωστοι, αξιόπιστοι, αντιπροσωπευτικοί και κατάλληλοι για αυτό το σκοπό. Επιπλέον, στοχεύει στη βελτίωση τόσο των διαδικασιών εισαγωγής δεδομένων όσο και της ποιότητας των δεδομένων. Τελικά, ο Κανονισμός αποσκοπεί στη προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών παρέχοντας περισσότερη διαφάνεια και δικαιώματα αποζημίωσης σε όσους επηρεάζονται από τη χρήση των δεικτών αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 875η/19.3.2020 συνεδρίασή του ενέκρινε την αίτηση της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. (ATHEX)» για την εγγραφή στο μητρώο της ESMA ως διαχειριστή δεικτών αναφοράς για τους κάτωθι δείκτες αναφοράς (benchmarks):

  • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
  • Δείκτης FTSE/Χ.Α. Large Cap
  • Δείκτης Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων
  • Δείκτης Τιμών Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων

σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δείκτες αναφοράς και με βάση τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1646/13.07.2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Διαδικασίες Δεικτών  
Ερωτημάτων & Καταγγελιών
Παύση Υπολογισμού
Αλλαγών στη Μεθοδολογία Υπολογισμού
Επανυπολογισμού

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων