Η μεταβολή των στοιχείων της Μερίδας διενεργείται από τον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων του δικαιούχου. Κατ' εξαίρεση, τα βασικά στοιχεία αναγνώρισης της Μερίδας (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο για τα Φυσικά Πρόσωπα και η επωνυμία για κάθε άλλη μορφή Μερίδας), μπορούν να μεταβληθούν μόνο από την ATHEXCSD κατόπιν αίτησης του Συμμετέχοντα προς αυτήν (ΑΙΤ004)

  • Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων