Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με την Απόφαση 7 Δ.Σ. ATHEXCSD και αφορούν την καταγραφή στο Σ.Α.Τ. του διαχωρισμού της πλήρους κυριότητας σε Ψιλή Κυριότητα και Επικαρπία. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται είτε από την ATHEXCSD είτε από Συμμετέχοντα.

Συγκεκριμένα για την σύσταση της επικαρπίας από την ATHEXCSD απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Συστήνεται με συμφωνητικό το οποίο αποστέλλεται στην ATHEXCSD (λόγω πώλησης ή Δωρεάς/Γονικής Παροχής) ή σε υποστήριξη κληρονομιάς (από διαθήκη).
  • Ο Συμμετέχων που τηρεί υπό το χειρισμό του τα αξιόγραφα να τα δεσμεύσει με Δήλωσης Πρόθεσης.
  • Υποβάλλεται στην ATHEXCSD η Γνωστοποίηση Σύστασης Επικαρπίας επί Άυλων Κινητών Αξιών (ΑΙΤ011), υπογεγραμμένη από τους δύο συμβαλλόμενους.
  • Εάν η επικαρπία συστήνεται λόγω δωρεάς/γονικής παροχής ή κληρονομιάς απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν.δ. 118/73.
  • Αναλυτικές οδηγίες περιγράφονται στις οδηγίες (ΚΑΑ506).
  • Χρέωση (Απόφαση 18 Δ.Σ.ATHEXCSD): 0,04% επί της αξίας της επικαρπίας ανά συμβαλλόμενο. Ελάχιστη 10€ ανά αίτημα ανά συμβαλλόμενο.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων