Έκδοση κωδικού ISIN (International Securities Identification Number)

Ο κωδικός αριθμός ISIN (International Securities Identification Number) αποτελεί  ένα μοναδικό διεθνή κωδικό αναγνώρισης κινητών αξιών (μετοχές, δικαιώματα, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα, χρηματοοικονομικά προϊόντα, δείκτες κ.α.) και η  δομή του προσδιορίζεται βάσει του ISO 6166.

Αποτελείται από 12 ψηφία  από τα οποία τα δύο πρώτα υποδηλώνουν τη χώρα προέλευσης του εκδότη, τα επόμενα εννέα  χαρακτηριστικά σχετίζονται με την εκδότριας εταιρία , ενώ το τελευταίο αποτελεί το ψηφίο ελέγχου (check digit).

Η έκδοση του κωδικού γίνεται από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών που αποτελεί τον εθνικό φορέα κωδικοποίησης κινητών αξιών (National Numbering Agency - NNA) και είναι μέλος του διεθνούς Οργανισμού Association of National Numbering Agencies (ANNA).

O Οργανισμός ΑΝΝΑ έχει υιοθετήσει τον κωδικό ISIN με σκοπό να παρέχει στους επενδυτές την αναγνώριση των τυποποιημένων χρηματοπιστωτικών μέσων σε κάθε αυτοματοποιημένο σύστημα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης και τη διάδοση των δεδομένων, μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά αξιών. Η αναγνώριση των διεθνών κωδικών και η τυποποιημένη περιγραφή κινητών αξιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ' όλους τους τομείς της χρηματοπιστωτικής αγοράς και είναι απαραίτητη στη διαπραγμάτευση και στην εκκαθάριση των χρηματιστηριακών προϊόντων.
Από το 2003, ταυτόχρονα με την έκδοση του κωδικού ISIN αποδίδεται και ο κωδικός αριθμός CFI  (Classification of Financial Instruments)  

Ο κωδικός αριθμός CFI χρησιμοποιείται σαν διεθνής κωδικός αναγνώρισης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κινητών αξιών.

Ο κωδικός αποτελείται από 6 αλφαβητικά ψηφία από τα οποία, το πρώτο υποδηλώνει την κατηγορία της κινητής αξίας (π.χ. Αξίες, Χρεόγραφα, Δικαιώματα Προτίμησης, κ.α.), το δεύτερο υποδηλώνει τη συγκεκριμένη ομάδα κινητής αξίας εντός της κατηγορίας (για παράδειγμα μετοχές κοινές, μετοχές με προνόμιο, ομολογίες κοινές, ομολογίες μετατρέψιμες κ.α.), ενώ τα τέσσερα τελευταία ψηφία υποδηλώνουν  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας (για παράδειγμα μετοχές ονομαστικές ή ανώνυμες, με ή χωρίς δικαιώματα ψήφου, ύπαρξη περιορισμών μεταβίβασης κ.ά., ή τύπος επιτοκίου ομολογιών, τρόπος εξόφληση ομολογιών, ύπαρξη ή μη κρατικής εγγύησης επί των ομολογιών, κ.α.).

Η δομή του κωδικού CFI ορίζεται από το πρότυπο ISO 10962 το οποίο πρόσφατα αναθεωρήθηκε, ανταποκρινόμενο στη μεγάλη ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων των τελευταίων χρόνων.

Επιπρόσθετα, από τον Ιούλιο του 2017, ταυτόχρονα με την έκδοση των κωδικών ISIN και CFI αποδίδεται πλέον και ο νέος κωδικός FISN (Financial Instrument Short Name) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 18774.

Το μέγιστο μήκος του κωδικού FISN είναι 35 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες και τα βασικά συστατικά της δομής του είναι οι ομογενοποιημένες συντομογραφίες της επωνυμίας του εκδότη και της περιγραφής του χρηματοπιστωτικού μέσου.

Διαδικασία έκδοσης ISIN - CFI - FISN

  1. Συμπλήρωση αίτησης έκδοσης κωδικών ISIN - CFI - FISN από την ενδιαφερόμενη εταιρία και υποβολή στο Χρηματιστήριο.
  2. Έκδοση κωδικών από το Χρηματιστήριο.
  3. Ενημέρωση της εταιρίας και του ΑΝΝΑ σχετικά με τους νέους κωδικούς.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων