Εισαγωγή

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, από την δημιουργία του (1876) μέχρι και σήμερα, στηρίζει συνεχώς την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και των εισηγμένων επιχειρήσεων.


Ταυτόχρονα, έχει βοηθήσει το ελληνικό κράτος στην προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων με πάνω από 17 ιδιωτικοποιήσεις.

Αποτελεί μια αναπτυγμένη και ασφαλή αγορά, εισαγωγής προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών, η οποία:

 • διέπεται από το ενιαίο Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, έχοντας υιοθετήσει Οδηγίες και Κανονισμούς όπως:
  • Προϋποθέσεις Διαφάνειας και Πληροφόρησης (2004/109/ΕΚ),
  • Εναρμόνιση των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων (Markets in Financial Instruments Directive - MiFID)
  • Δημοσίευση και Περιεχόμενο Ενημερωτικού Δελτίου (809/2004),
  • Δικαιώματα Μετόχων (2007/36/ΕΚ)
  • Προνομιακή πληροφόρηση και Κατάχρηση Αγοράς (2003/6/ ΕΚ),
 • Χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία, προκειμένου να φέρει άμεσα και αποτελεσματικά σε επαφή, επιχειρήσεις και επενδυτές (εγχώριους και διεθνείς), μέσω μίας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, διασφαλίζοντας παράλληλα έναν δίκαιο μηχανισμό αποτίμησης των κινητών αξιών, με κανόνες διαφάνειας και παροχή πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΙΑΤΙ ΧΑ

Η εισαγωγή μιας εταιρίας στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποτελεί απόφαση στρατηγικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως οικονομικού κλάδου. Μέσω της εισαγωγής στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία μπορεί να επιτύχει:

1. Ενίσχυση της Κεφαλαιακής της διάρθρωσης και διεύρυνση των πηγών και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της, μέσω πρόσβασης στη δευτερογενή αγορά  κεφαλαίου,
2. Προώθηση της αναγνωρισιμότητας και της φήμης της, η οποία διευκολύνει: 

 • στην επίτευξη επιχειρηματικών συμπράξεων, συμφωνιών και στρατηγικών συνεργασιών ή στην βελτίωση των όρων τους,
 • στην εσωτερική οργάνωση,
 • στις σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες,
 • στην προσέλκυση αξιόλογων στελεχών

3. Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, μέσω της υιοθέτησης  σύγχρονων διοικητικών δομών και αρχών διαφάνειας,
4. Διαμόρφωση διαρκούς και επίκαιρης αποτίμησης,
5. Συμμετοχή σε δείκτες που χρησιμοποιούνται είτε ως δείκτες αναφορές ή για τις συναλλαγές χρηματοιοκονομικών προϊόντων.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων