Εισαγωγή / Ένταξη Ομολόγων

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη προς διαπραγμάτευση εταιρικών ομολόγων στην Εναλλακτική Αγορά (EN.A.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω.


Προϋποθέσεις ένταξης

Οι προϋποθέσεις ένταξης εταιρικών ομολόγων προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθορίζονται από το άρθρο 23 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών που καθορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης ομολογιών.

 • Για Ιδιωτική Τοποθέτηση δημοσιεύεται Πληροφοριακό Έγγραφο σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της ΕΝ.Α. (Αποφ. 3 της ΕΝ.Α.), ενώ για Δημόσια Προσφορά  μέχρι €5 εκατ. συντάσσεται Πληροφοριακό Δελτίο σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αποφ. ΕΚ 1/893/16.10.2020).
 • Οι ομολογίες πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.
 • Η νομική κατάσταση της εταιρίας, της οποίας οι ομολογίες αποτελούν αντικείμενο αιτήσεως ένταξης, πρέπει να είναι σύμφωνη προς τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυσή της και την καταστατική της λειτουργία.
 • Η νομική κατάσταση των ομολογιών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.
 • Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εκδότριας εταιρίας πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή συνταχθεί με ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.

Ειδικότερα όσον αφορά:

 • Ομολογίες μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες και με παραστατικά δικαιωμάτων

Μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες ομολογίες και ομολογίες με παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση άλλων κινητών αξιών, μπορούν να ενταχθούν προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α μόνο αν οι κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρονται, έχουν εισαχθεί ή διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά ή εντάσσονται στη διαπραγμάτευση της ΕΝ.Α ή άλλου ΠΜΔ ταυτόχρονα.

 • Ομολογίες αλλοδαπών εκδοτών

Για την ένταξη Ομολογιών αλλοδαπών εκδοτών που εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος ή σε τρίτο κράτος, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της απόφασης 2 του Δ.Σ. Χ.Α."Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εταιρειών ενταγμένων στην Εναλλακτική Αγορά". Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΧΑ μπορεί να προβλέπεται παρέκκλιση από τα δικαιολογητικά και τους χρονικούς περιορισμούς και ιδίως για λόγους συντονισμού της διαδικασίας με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το δίκαιο που διέπει την αλλοδαπή εταιρία ή τη λειτουργία του αλλοδαπού χρηματιστηρίου ή άλλης οργανωμένης αγοράς, στην οποία η εκδότρια των μετοχών εταιρία έχει τυχόν εισάγει ή πρόκειται να εισάγει τις αξίες της.

 


Διαδικασία ένταξης

Η διαδικασία ένταξης εταιρικών ομολόγων στην Εναλλακτική Αγορά είναι απλή και γρήγορη. Ανάλογα με την βούληση του εκδότη, όπως ενδεικτικά:

 • για έκδοση ομολόγων ποσού άντλησης μέχρι € 5 εκατ.
 • για έκδοση ομολόγων οιουδήποτε ποσού άντλησης  μόνο προς Ειδικούς επενδυτές
 • για έκδοση ομολόγων οιουδήποτε ποσού άντλησης που απευθύνεται σε λιγότερους από150 μη Ειδικούς επενδυτές (Ιδιωτική τοποθέτηση)
 • για έκδοση ομολόγων οιουδήποτε ποσού άντλησης που απευθύνεται σε όλους τους επενδυτές με ελάχιστο ποσό συμμετοχής € 100.000
 • για έκδοση ομολόγων των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα ανέρχεται τουλάχιστον σε € 100.000

Δεν απαιτείται η έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου, αλλά αρκεί  η έκδοση Πληροφοριακού Εγγράφου (για Ιδιωτική Τοποθέτηση) ή Πληροφοριακού Δελτίου (για Δημόσια Προσφορά μέχρι 5 εκατ. €).

Για ειδικές πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εκδότη μπορείτε να επικοινωνήτε με την Διεύθυνση Τίτλων & Εκδοτριών.

Τα απαιτούμενα βήματα για την ένταξη εταιρικού ομολόγου στην ΕΝ.Α. έχουν ως εξής:
 1. Υποβολή αίτησης για ένταξη εταιρικού ομολόγου στην ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών και προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
       Σε περίπτωση που ο εκδότης των ομολογιών είναι:
 • Εισηγμένη στην Οργανωμενη Αγορά ή ενταγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στην απόφαση 4 της ΕΝ.Α. - "Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιριών στην Εναλλακτική Αγορά"
 • Μη εισηγμένη/ ενταγμένη σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στην απόφαση 2 της ΕΝ.Α. - "Διαδικασία και δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης ένταξης προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά ".
 1. Παρουσίαση στην Επιτροπή ΕΝ.Α. (μόνο σε περίπτωση μη εισηγμένου/ ενταγμένου σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών εκδότη).
 2. Έγκριση Χρηματιστηρίου Αθηνών για ένταξη εταιρικού ομολόγου.
 3. Διάθεση ομολογιών, εφόσον δεν έχει ήδη εκδοθεί το εταιρικό ομόλογο κατά την αίτηση.
 4. Έναρξη διαπραγμάτευσης ομολογιών.

Τα προαναφερόμενα βήματα προσαρμόζονται ανάλογα, με την περίπτωση διάθεσης ομολογιών και το αν εκδότης είναι ήδη εισηγμένη/ ενταγμένη εταιρία σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 
Για τους πιστοποιημένους συμβούλους της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) επιλέξτε εδώ.


Δικαιολογητικά
Α) Η εκδότρια του εταιρικού ομολόγου είναι Εταιρεία εισηγμένη ή ενταγμένη σε αγορά του Χ.Α.:
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση ένταξης/έναρξης διαπραγμάτευσης ομολογιών  στην ΕΝ.Α. του ΧΑ, περιγράφονται στην απόφαση 4 του Δ.Σ. Χ.Α. της ΕΝ.Α. - "Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εταιριών ενταγμένων στην Εναλλακτική Αγορά", και είναι τα ακόλουθα:

 

 1. Αίτηση ένταξης Εταιρικού Ομολόγου

  Αίτηση / επιστολή του εκδότη για την ένταξη των ομολογιών και την έκδοση κωδικού ISIN και CFI.

 2. Πιστοποίηση σχετικά με την καταβολή του ποσού της έκδοσης του Εταιρικού Ομολόγου

  Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. του εκδότη που να πιστοποιεί την καταβολή του ποσού της έκδοσης του εταιρικού ομολόγου. Σε περίπτωση που διατέθηκαν ομολογίες σε τρίτους, προσκομίζεται η σχετική απόφαση του Δ.Σ. του εκδότη.

 3. Πιστοποίηση σχετικά με τη συγκέντρωση του ποσού της έκδοσης

  Βεβαίωση της τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ότι έχει κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα του εκδότη το συνολικό ποσό έκδοσης του εταιρικού ομολόγου.

 4. Πληροφοριακό έγγραφο για την ένταξη προς διαπραγμάτευση,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 3 του Δ.Σ. του Χ.Α., ή Πληροφοριακό Δελτίο σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  12/697/10.11.2014, κατά περίπτωση.
 5. Απόφαση έκδοσης του Εταιρικού Ομολόγου

  Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου του εκδότη που αποφάσισε την έκδοση του εταιρικού ομολόγου.

 6. Έγκριση Αρμόδιας Αρχής / Καταχώρηση στο Γ.Ε.Μ.Η.

  Καταχώρηση έκδοσης εταιρικού ομολόγου στο Γ.Ε.Μ.Η. (σε περίπτωση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε μετοχές):

 • Για τους ημεδαπούς εκδότες, επικυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και της καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ αναφορικά με την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού του εκδότη.
 • Για τους αλλοδαπούς εκδότες, επικυρωμένο αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης των αρμοδίων αρχών ή φορέων του εκδότη και των σχετικών καταχωρήσεων στο αρμόδιο μητρώο εταιριών του εκδότη αναφορικά με την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού του ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού του, με βάση τα προβλεπόμενα στο δίκαιο που τον διέπει.
 1. Αρχείο Κατανομής Ομολογιών

  Αρχείο Κατανομής και Αναλυτική Ενάριθμη Μηχανογραφική Κατάσταση των ομολογιούχων και ομολογιών της εκδότριας εταιρείας και βεβαίωση του εκδότη ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω κατάσταση, συμπίπτουν απόλυτα με το αρχείο κατανομής που κατετέθη.

 1. Λοιπά δικαιολογητικά
 • Σχέδιο Ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών
 • Πιστοποίηση σχετικά με τη Νόμιμη Εκπροσώπηση του εκδότη
 • Τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων προς τον όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (όπου απαιτείται).

Β)  Η εκδότρια του εταιρικού ομολόγου είναι Εταιρεία  που ΔΕΝ είναι εισηγμένη / ενταγμένη σε αγορά του Χ.Α.:

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση ένταξης/έναρξης διαπραγμάτευσης ομολογιών  στην ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εκδότη μη εισηγμένου/ ενταγμένου σε αγορά του ΧΑ, περιγράφονται στην απόφαση 2 του Δ.Σ. Χ.Α. και είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση της εταιρίας για την διαπραγμάτευση των ομολογιών της στην ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 2. «Πληροφοριακό Έγγραφο για την Ένταξη στη Διαπραγμάτευση», το οποίο υπογράφεται από την εταιρία και τον Σύμβουλο, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 3 του Δ.Σ. του Χ.Α., ή Πληροφοριακό Δελτίο σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 12/697/10.11.2014, κατά περίπτωση.
 3. «Ερωτηματολόγιο καταλληλότητας» το οποίο υποβάλλεται από την εταιρία ή το Σύμβουλο, εφόσον υφίσταται.
 4. Έντυπο Δηλώσεων των Μελών του ΔΣ του εκδότη.
 5. Έντυπο Δηλώσεων Μετόχων > 5% του εκδότη.
 6. Δήλωση αιτούσας εταιρίας για τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών.
 7. Αντίγραφο των πρακτικών του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας που αποφάσισε την διαπραγμάτευση ομολογιών στην ΕΝ.Α.
 8. Αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας (περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και την υποβολή της αίτησης ένταξης στην ΕΝ.Α ).
 9. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των δύο τελευταίων δημοσιευμένων της Εταιρίας, καθώς και των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης χρήσης, σύμφωνα με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, για τις αντίστοιχες χρήσεις, ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή.
  Εφόσον η εταιρία δεν καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις προσκομίζονται οι οικονομικές της καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή.
 10. Αίτηση της εταιρίας για την έκδοση κωδικού ISIN και CFI.
 11. Πιστοποίηση περί της ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησής του εκδότη.
 12. Ακριβές απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου του εκδότη με το οποίο θα εξουσιοδοτείται υπάλληλος ή υπάλληλοί του να ενεργεί, για λογαριασμό του εκδότη, για την καταχώρηση του αρχείου των ομολογιούχων σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την ΕΛΚΑΤ διαδικασία.
 13. Πιστοποίηση σχετικά με την καταβολή του ποσού της έκδοσης του Εταιρικού Ομολόγου. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. του εκδότη που να πιστοποιεί την καταβολή του ποσού της έκδοσης του εταιρικού ομολόγου. Σε περίπτωση που διατέθηκαν ομολογίες σε τρίτους, προσκομίζεται η σχετική απόφαση του Δ.Σ. του εκδότη.
 14. Σχέδιο Ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών.
 15. Καταχώρηση έκδοσης εταιρικού ομολόγου στο Γ.Ε.Μ.Η. (σε περίπτωση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε μετοχές):
 • Για τους ημεδαπούς εκδότες, επικυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και της καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ αναφορικά με την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού του εκδότη).
 • Για τους αλλοδαπούς εκδότες, επικυρωμένο αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης των αρμοδίων αρχών ή φορέων του εκδότη και των σχετικών καταχωρήσεων στο αρμόδιο μητρώο εταιριών του εκδότη αναφορικά με την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού του ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού του, με βάση τα προβλεπόμενα στο δίκαιο που τον διέπει (εφόσον απαιτείται).
 1. Επιστολή της εταιρίας ή του Συμβούλου, εφόσον υφίσταται, με την οποία:
 • θα προσδιορίζεται η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των προς εισαγωγή ομολογιών
 • θα ορίζεται η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
 • θα υποβάλλεται το οριστικό Αρχείο Ομολογιούχων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. όπως ισχύει.
 • θα υποβάλλεται Αναλυτική Ενάριθμη Μηχανογραφική Κατάσταση των ομολογιούχων και ομολογιών του εκδότη, υπογεγραμμένη υπό ημεροχρονολογία από τους νομίμους εκπροσώπους του,
 • θα βεβαιώνει ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης να έχουν πιστωθεί με τις αντίστοιχες ποσότητες, όλες οι μερίδες των ομολογιούχων
 • θα βεβαιώνεται ότι ο εκδότης έχει προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη δημοσιοποίηση της έναρξης διαπραγμάτευσης, σύμφωνα και με τις κείμενες διατάξεις (όπου απαιτείται)
 1. Τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων προς τον όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (όπου απαιτείται).

Σημειώσεις:

 • Τα δικαιολογητικά των σημείων 12 - 17, θα πρέπει να αποστέλλονται στον όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματιζόμενη ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης.
 • Στις περιπτώσεις αλλοδαπών εταιρειών η διαδικασία και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων μπορεί να προσαρμόζονται στο δίκαιο της έδρας της εταιρείας. Για τις εταιρείες αυτές, η διαδικασία ένταξης εφαρμόζεται αναλογικά και τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική Γλώσσα.


Κανονιστικό πλαίσιο

Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α.

Κανονισμός ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Κανονισμός Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών


Χρεώσεις

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Χρέωση ένταξης €1.500 ανεξαρτήτως ύψους έκδοσης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ (ΕΛΚΑΤ)
Εξέταση φακέλου αίτησης για την παροχή Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρησης: €1.000 
Αρχική καταχώρηση αξιογράφων:€3.000 ανά εταιρικό ομόλογο και επιπλέον:

α. 0,025% για ονομαστική αξία έως €40.000.000
β. 0,020% για ονομαστική αξία από €40.000.000,01 έως €100.000.000
γ. 0,015% για ονομαστική αξία από €100.000.000,01 έως €150.000.000 
δ. 0,005% για ονομαστική αξία άνω των €150.000.000,01 

Συντήρηση στοιχείων εκδότη και αξιογράφων: €1.200 ετησίως και επιπλέον:

α. 0,0000% για αξία καταχωρισμένων αξιογράφων έως €40.000.000
β. 0,0020% για αξία καταχωρισμένων αξιογράφων από €40.000.000,01 έως €100.000.000
γ. 0,0003% για αξία καταχωρισμένων αξιογράφων από €100.000.000,01 έως €200.000.000
δ. 0,0002% για αξία καταχωρισμένων αξιογράφων άνω των €200.000.000,01
Μέγιστη χρέωση ετησίως €5.000 ανά εκδότη

 

 

Για την έκδοση των ομολόγων και τη διάθεση τους στο επενδυτικό κοινό, οι εκδότριες εταιρείες μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας ΗΒΙΠ (Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών) που έχει αναπτύξει και προσφέρει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Για περισσότερη πληροφορία σχετικά με την υπηρεσία ΗΒΙΠ, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων