Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), ως διαχειριστής της οργανωμένης αγοράς αξιών, προσφέρει το κανονιστικό πλαίσιο καθώς και την υποδομή ώστε οι αγοραστές και οι πωλητές κινητών αξιών να μπορούν να διαπραγματευτούν:

 • Μετοχές
  • Δικαιώματα μετοχών
 • Ελληνικά Πιστοποιητικά (ΕΛ.ΠΙΣ.) και γενικά τίτλους παραστατικούς μετοχών
 • Τίτλους σταθερού εισοδήματος (Ομόλογα)
 • Μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) καθώς και
 • Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Σ.Χ.Π.)
 • Τίτλοι Παραστατικοί Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών ή Warrants

Οι ανωτέρω κινητές αξίες, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, εντάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες διαπραγμάτευσης οι οποίες διακρίνονται ως εξής:

 • Γενική Κατηγορία (Κύρια Αγορά)
 • Ειδική Κατηγορία Επιτήρησης
 • Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος
 • Κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και
 • Κατηγορία Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων
 • Κατηγορία Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών

Για την ένταξη κάθε κινητής αξίας σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να πληρούνται ειδικές προϋποθέσεις, κατά περίπτωση, οι οποίες υπόκεινται σε αναθεώρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ειδικότερα οι μετοχές, κατά την εισαγωγή τους στο Χ.Α., παράλληλα με την ένταξή τους σε κατηγορίες διαπραγμάτευσης, εντάσσονται και σε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ενώ η κλαδοποίησή τους γίνεται σύμφωνα με το μοντέλο κλαδικής κατάταξης FTSE / Dow Jones ICB (Industry Classification Benchmark).

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων