Αγορές

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (AthexGroup) αποτελεί το διαχειριστή των οργανωμένων αγορών, των αγορών πολυμερούς διαπραγμάτευσης και άνθρακα καθώς και της εξωχρηματιστηριακής αγοράς της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Πιο συγκεκριμένα οι αγορές οι οποίες λειτουργούν στο Χ.Α. διακρίνονται στις εξής:

  • Οργανωμένη αγορά αξιών, όπου οι επενδυτές μπορούν να διαπραγματευτούν - μεταξύ άλλων - σε μετοχές,  ETFs και ομόλογα
  • Οργανωμένη αγορά παραγώγων, στην οποία διαθέσιμα είναι προς διαπραγμάτευση Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Δικαιώματα Προαίρεσης και Προϊόντα Δανεισμού
  • Εναλλακτική αγορά, στην οποία οι επενδυτές μπορούν να διαπραγματευτούν σε μετοχές
  • Αγορά άνθρακα, όπου πραγματοποιούνται οι δημοπρασίες για την πρωτογενή διάθεση των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (EUAs) και
  • Εξωχρηματιστηριακή αγορά, όπου πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις τίτλων μεταξύ επενδυτών, εκτός αγοράς.

Παράλληλα, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελεί τον φορέα ο οποίος μέσω του υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας τεχνολογικού δικτύου που έχει αναπτύξει, του δικτύου Xnet, παρέχει στο ευρύ επενδυτικό κοινό τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης και πραγματοποίησης συναλλαγών σε αγορές του εξωτερικού.

Βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο οργάνωσης των αγορών αυτών, των φορέων που συμμετέχουν στη λειτουργία τους, του συνόλου των προϊόντων που είναι διαθέσιμα προς διαπραγμάτευση σε αυτές, καθώς και πληροφορίες για τις ώρες και μέρες λειτουργίας τους.

Αγορά Αξιών

Αγορά Παραγώγων

Εναλλακτική Αγορά

Στην Αγορά Αξιών της Οργανωμένης αγοράς του ΧΑ, διαπραγματεύονται κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί για το σκοπό αυτό. Εντάσσονται σε κατηγορίες διαπραγμάτευσης στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η Γενική κατηγορία διαπραγμάτευσης (Κύρια Αγορά), η κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος (Ομόλογα), Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΔΑΚ) και η ειδική κατηγορία Επιτήρησης.

Στην Αγορά Παραγώγων της Οργανωμένης αγοράς, διαπραγματεύονται Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (σε δείκτες και μετοχές), Δικαιώματα Προαίρεσης (σε δείκτες και μετοχές) και Προϊόντα Δανεισμού.

Στην Εναλλακτική αγορά (ΕΝ.Α), διαπραγματεύονται μετοχές και τίτλοι σταθερού Εισοδήματος (Ομόλογα). Οι συναλλαγές στην ΕΝ.Α πραγματοποιούνται με το σύστημα διαπραγμάτευσης του ΧΑ και το σύστημα εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

   

Ξένες Αγορές

 

 

Ο  Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω του δικτύου υπηρεσιών Χnet παρέχει σε κάθε επενδυτή δυνατότητα πρόσβασης σε ξένα χρηματιστήρια και σε προϊόντα διεθνών αγορών, με έναν εύκολο και ευέλικτο τρόπο, μέσω αξιόπιστων και ανταγωνιστικού κόστους υπηρεσιών.

 

 

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων