Το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι ο διαχειριστής της Αγοράς Αξιών και Παραγώγων, περιλαμβανομένων των Ομολόγων, σύμφωνα με το κανονιστικό περιβάλλον της Ε.Ε. (MiFiD II, EMIR, ESMA),όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία.

Μέλη & πρόσβαση στις Αγορές του Χ.Α.    

Έχουν Πιστωτικά Ιδρύματα ή Επιχ. Επενδύσεων, που έχουν την άδεια εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών ή για ίδιο λογαριασμο

  • με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, 

  • ή με υποκατάστημα στην Ελλάδα, εάν πρόκειται για Επιχ. Επενδύσεων ή Πιστωτικό Ίδρυμα άλλου, εκτός Ελλάδος, Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους συμβεβλημένου στη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή Τρίτου Κράτους, ή

  • εξ αποστάσεως, εάν πρόκειται για Επιχ. Επενδύσεων ή Πιστωτικό Ίδρυμα άλλου, εκτός Ελλάδος, Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους συμβεβλημένου στη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

Οι ιδιότητες του Μέλους είναι προσωποπαγείς, δε μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται. 

 
     
     
Προϋποθέσεις συμμετοχής   Τεχνικές Υποδομές

Το υποψήφιο Μέλος, προσκομίζει:

  • Τις απαραίτητες αιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους Διαπραγμάτευσης και το

  • KYC έντυπο

Το υποψήφιο Μέλος μπορεί να εκκαθαρίζει τις συναλλαγές του (ως ΑΕΜ). Σε περίπτωση που οι συναλλαγές του υποψηφίου Μέλους Διαπραγμάτευσης εκκαθαρίζονται από άλλο Μέλος (ΓΕΜ), θα πρέπει να γίνει από κοινού δήλωση ανάληψης της Εκκαθάρισης. 

 

Το υποψήφιο Μέλος Διαπραγμάτευσης σε συνεννόηση με την Μονάδα Εξυπηρέτησης Μελών & Δικτύου, προχωρά στην εγκατάσταση Κόμβου, ενεργοποίησης τερματικών ή ATHEX/GW και δοκιμάζει τη συνδεσιμότητά του με τα συστήματα του Χρηματιστηρίου.

Εναλλακτικά, αντί της εγκατάστασης κόμβου, μπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας Collocation.

Υπενθυμίζεται ότι το Data Center του Ομίλου ATHEX, έχει κατασκευαστεί λαμβάνοντας υπόψη τα πιο αυστηρά διεθνή standards και πρότυπα υλοποίησης και είναι συμβατό με τις βασικές σχεδιαστηκές αρχές του του Tier-4, προτύπου κατά UpTime Institute.

     
     

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων