Ανακοινώσεις μη εισηγμένων εταιρειών

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για ρυθμιζόμενες πληροφορίες εκδοτών κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της Ελλάδας, οι οποίοι έχουν επιλέξει ως κράτος - μέλος καταγωγής την Ελλάδα και υπόκεινται στις υποχρεώσεις του Ν.3556/2007.
Η πληροφόρηση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της "Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών", καθώς αποτελεί τον επίσημα καθορισμένο μηχανισμό κεντρικής αποθήκευσης ρυθμιζόμενων  πληροφοριών εκδοτών με κράτος - μέλος καταγωγής την Ελλάδα.

Για πληροφόρηση σχετικά με τις εταιρίες των οποίων κινητές αξίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δείτε εδώ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.


Περιγραφή εταιρίας
Δραστηριότητα

Ο ΟΣΕ είναι αρμόδιος για την αναβάθμιση και τη συντήρηση της υπάρχουσας σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής, των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και της ηλεκτροκίνησης, των σηράγγων, των γεφυρών καθώς επίσης και όλων των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τη λειτουργία του δικτύου.

Διεύθυνση Καρόλου 1-3, 104 37, Αθήνα
Τηλέφωνο +30 210 5297425
Telefax +30 210 5246421
Ιστοσελίδα www.ose.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Β.Κονταρίνης
Email v.kontarinis@osenet.gr

Σύντομη περιγραφή κινητών αξιών
ΟΜΟΛΟΓΟ 1

 ISIN: 0215169706
 Ποσό: €450.000.000
 Επιτόκιο: 4,028%
 Ημερ.Λήξης: 17.03.2017
 Χρηματιστήριο Διαπραγμάτευσης: EURONEXT

ΟΜΟΛΟΓΟ 2  ISIN: 0160208772
 Ποσό: €165.000.000
 Επιτόκιο: 5,014%
 Ημερ.Λήξης: 27.12.2017
 Χρηματιστήριο Διαπραγμάτευσης: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Οικονομικές καταστάσεις


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων