ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ

Δραστηριότητα

H απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και η διενέργεια επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 2778/1999 «περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλων διατάξεων", και η υπό τους περιορισμούς του ν. 2778/1999, ως ισχύει, άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας άπτεται της λειτουργίας της Εταιρείας ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) με εσωτερική διαχείριση, κατά την έννοια του ν. 4209/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων».

Έτος Ίδρυσης 2019
Διεύθυνση Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα 41,
Μαρούσι, Τ.Κ.15125 
Τηλέφωνο 2168608081
Telefax 2168608088
Ιστοσελίδα https://noval-property.com/ 
Email info@noval-property.com
Διοικητικό Συμβούλιο

ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΔΙΕΘΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΠΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΛΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΟΥΡΟΥΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Προσωπικό Ομίλου 19
Κινητή αξία προς εισαγωγή ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN GRC824121CD0
Σύμβολο ΝΟΒΑΛΟ1

 


Ενημερωτικό Δελτίο
Για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστήριου Αθηνών των ομολογιών της εταιρείας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας επτά (7) ετών

Σύμβουλος Έκδοσης 
Σύμβουλος Έκδοσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ανάδοχοι
Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κύριοι Ανάδοχοι ALPHA BANK Α.Ε.,
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.,
OPTIMA BANK A.E.
Ανάδοχοι AXIA VENTURES  GROUP LTD,
EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Βασικά στοιχεία έκδοσης ομολόγου

Είδος Ομολογιακού Δανείου Κοινό Ομολογιακό Δάνειο
Διάρκεια δανείου 7 έτη
Αριθμός ομολογιών έως 120.000
Ονομαστική αξία €1.000 εκάστη
Τιμή έκδοσης €1.000 εκάστη
Επιτόκιο 2,65%
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (call option)

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της (6ης) Περιόδου εκτοκισμού η εκδότρια έχει δικαίωμα να προβεί, στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου, με τους δεδουλευμένους τόκους, ως εξής:
- στη λήξη της 7ης ή/και της 8ης Περιόδου Εκτοκισμού: πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με το συνολικό ποσό τόκων ενός έτους επί του κεφαλαίου της  Ομολογίας
- στη λήξη της 9ης ή/και της 10ης Περιόδου Εκτοκισμού: πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με 60% του συνολικού ποσού τόκων ενός έτους επί του κεφαλαίου της Ομολογίας.
- στη λήξη της 11ης ή/και της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού:   πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με 30% του συνολικού ποσού τόκων ενός έτους επί του κεφαλαίου της Ομολογίας.
- στη λήξη της 13ης Περιόδου Εκτοκισμού:   χωρίς πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία

Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (put option) Οι ομολογιούχοι δεν έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν από την εκδότρια την αποπληρωμή του συνόλου ή μέρους των ομολογιών τους.
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης

Η εκδότρια δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης 30.11.2021 (Ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης 02.12.2021 (Ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς 3
Νόμισμα
Μονάδα διαπραγμάτευσης 1 ομολογία
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών Έως €120.000.000. Προϋπόθεση για την επιτυχή έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου είναι η συγκέντρωση ποσού τουλάχιστον €100.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή 1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)
   

 


Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών της ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ
 Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
- AEONIC SECURITIES C.I.F. P.L.C.
- AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROCORP INVESTMENT SERVICES
- EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- OPTIMA BANK Α.Ε.
- SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ
- ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
- ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ι.Χ.ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
 - ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων