Κανόνες & Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής & Δεοντολογίας του Ομίλου ΕΧΑΕ αποτελεί τη βάση των κοινών αξιών που μας διακατέχουν και μας ακολουθούν κατά την άσκηση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Είναι το επίκεντρο του προγράμματος συμμόρφωσης και ηθικών αρχών του Ομίλου, για την προαγωγή ενός θετικού, δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος, αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Ο Κώδικας πραγματεύεται ένα ευρύ σύνολο Αρχών και Αξιών, Κανόνων Δεοντολογίας και Πολιτικών του Ομίλου τις οποίες όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν. Διακηρύσσει δε τις θεμελιώδεις αρχές και τις βασικές Πολιτικές και Διαδικασίες που πρέπει να διέπουν την άσκηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Είναι ένας οδηγός προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας ο οποίος βοηθά όλους να πετυχαίνουμε σημαντικούς στόχους, να ενισχύουμε τη δέσμευσή μας στην ακεραιότητα και να διατηρούμε ένα δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων