Τα μέλη τα οποία συμμετέχουν στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε ότι αφορά την πραγματοποίηση συναλλαγών, είναι τα Μέλη Διαπραγμάτευσης Χ.Α. και σε ότι αφορά την διεξαγωγή της εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρισης των προαναφερθέντων συναλλαγών, είναι τα Εκκαθαριστικά Μέλη ΕΤ.ΕΚ. / Χειριστές,

Μέλη Διαπραγμάτευσης Χ.Α.

Τα Μέλη Διαπραγμάτευσης που συμμετέχουν στις υπηρεσίες διαπραγμάτευσης διακρίνονται με βάση την έδρα τους και τον τόπο δραστηριοποίησής τους σε:

 • Μέλη Διαπραγμάτευσης με έδρα την Ελλάδα (ΜΔ)
 • Μέλη Διαπραγμάτευσης με έδρα την Κύπρο και
 • Μέλη Διαπραγμάτευσης με έδρα εκτός Ελλάδος και Κύπρου (Εξ Αποστάσεως Μέλος-Remote Member - RM)

 

Οι δυνατότητες των Μελών που δραστηριοποιούνται ως Μέλη Διαπραγμάτευσης αφορούν στις πιο κάτω υπηρεσίες:

 • Λήψη χρηματιστηριακών εντολών και εκτέλεσή τους κάνοντας χρήση των λειτουργικών δυνατοτήτων των συστημάτων διαπραγμάτευσης του ΧΑ.
 • Λειτουργία εντός συγκεκριμένου πλαισίου όπως περιγράφεται στον κανονισμό ΧΑ για την διαχείριση κινδύνου και την εξασφάλιση της εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών μέσω μηχανισμού του Οίκου Εκκαθάρισης.
 • Ενημέρωση των πελατών ή/και συνεργατών τους σχετικά με τις εκτελεσθείσες εντολές.
 • Λειτουργίες διάρθρωσης στις οποίες περιλαμβάνεται η συμπλήρωση, διάσπαση.
 • Ομαδοποίηση και διόρθωση των εντολών εκκαθάρισης (συναλλαγών) που προκύπτουν από τις εκτελεσθείσες συναλλαγές μετά το τέλος της συνεδρίασης.

Εκκαθαριστικά Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. / Χειριστές

Οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες εκκαθάρισης διακρίνονται σε δύο τύπους:

 • Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη (ΑΕΜ) που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που έχουν καταρτιστεί από τα ίδια ως Μέλη Διαπραγμάτευσης.
 • Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη (ΓΕΜ), που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που μπορεί να καταρτίζονται τόσο από τα ίδια ως Μέλη Διαπραγμάτευσης, όσο και από άλλα Μέλη Διαπραγμάτευσης. Ένα Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος δεν είναι υποχρεωτικά και Μέλος Διαπραγμάτευσης.

Τα Εκκαθαριστικά Μέλη με την πρόσβαση τους στον εκκαθαριστικό μηχανισμό εκτελούν τις παρακάτω λειτουργίες:

 • Λειτουργίες διάρθρωσης στις οποίες περιλαμβάνεται η συμπλήρωση, διάσπαση, ομαδοποίηση και διόρθωση των εντολών εκκαθάρισης που προκύπτουν από τις εκτελεσθείσες συναλλαγές μετά το τέλος της συνεδρίασης.
 • Μετάθεση του διακανονισμού συναλλαγών  σε Θεματοφύλακες σύμφωνα με οδηγίες των πελατών τους ή των ΜΔ που εξυπηρετούν.
 • Κάλυψη των υποχρεώσεων τους σχετικά με τον κίνδυνο του αντισυμβαλλόμενου απέναντι στον Εκκαθαριστικό Μηχανισμό.
 • Ενημέρωση των πελατών τους και των ΜΔ που εξυπηρετούν σχετικά με τις υποχρεώσεις τους (εγγυήσεις, πιστωτικά όρια).
 • Κάλυψη όλων των υποχρεώσεων για τον διακανονισμό των συναλλαγών εντός του πλαισίου που θέτει ο Εκκαθαριστικός μηχανισμός.

Οι συμμετέχοντες στις λειτουργίες Διακανονισμού και Καταχώρησης διακρίνονται σε δύο τύπους ανάλογα με την δυνατότητα τους στην καταχώριση εντολών διακανονισμού εκτός των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Αυτοί είναι οι απλοί Χειριστές ΣΑΤ και οι Γενικοί Χειριστές.

Για την δραστηριοποίηση τους στις λειτουργίες Διακανονισμού απαιτείται η πρόσβαση στην Τράπεζα Διακανονισμού  και η πρόσβαση στα Μητρώα Μερίδων και Λογαριασμών Αξιών για:

 • Την παροχή/λήψη των απαιτούμενων χρηματικών ροών και
 • Την χρήση των απαιτούμενων Λογαριασμών Αξιών για την δέσμευση ποσοτήτων προς παράδοση και για την χρέωση ή πίστωση των τίτλων με την ολοκλήρωση του διακανονισμού

Οι υπηρεσίες καταχώρισης αφορούν σε:

 • Φύλαξη των τίτλων τηρώντας τα απαραίτητα αρχεία στους λογαριασμούς αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων επ' ονόματι των πελατών,
 • Συμμετοχή για λογαριασμό των πελατών τους σε εταιρικές πράξεις ή άλλα εταιρικά γεγονότα των Εκδοτών,
 • Άμεση και ακριβή πληροφόρηση των μετόχων σχετικά με την κατάσταση και δικαιώματα των κατεχόμενων τίτλων,
 • Λοιπές εργασίες Αποθετηρίου, που έχουν σχέση με την διαχείριση Μερίδας και Λογαριασμών Αξιών των επενδυτών
 • Εκπλήρωση των προβλεπόμενων από τους νόμους των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων των πελατών τους.

Για την εκτέλεση των υποχρεώσεων τους τα Εκκαθαριστικά Μέλη είναι απαραίτητο να συμμετέχουν και στις υπηρεσίες διακανονισμού και καταχώρισης.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων