Ως βασικές αρχές που διέπουν το Μοντέλο Αγοράς Αξιών στην Ελλάδα μπορούν να οριστούν οι ακόλουθες :

  • Κανονισμός ΧΑ και Αποφάσεις ΔΣ του ΧΑ
  • Order Driven Αγορά με συμμετοχή Market Makers
  • Ανωνυμία συναλλαγών
  • Προτεραιότητα Τιμής /Χρόνου (Price/Time Priority)
  • Ενεργοποίηση ΑΜΕΜ (Volatility Interrupters)
  • Ηλεκτρονικό σύστημα
  • Εκκαθάριση μέσω Κεντρικού Αντισυμβαλλομένου

Το μοντέλο διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), υποστηρίζει εννέα κατηγορίες διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών. Κάθε αγορά έχει :

  • συγκεκριμένο πίνακα συναλλαγών στον οποίο υποστηρίζονται συγκεκριμένες μέθοδοι διαπραγμάτευσης
  • συγκεκριμένη χρονική περίοδο και φάσεις διαπραγμάτευσης
  • συγκεκριμένες κατηγορίες κινητών αξιών

Κάθε κινητή αξία διαπραγματεύεται σε μία και μόνο αγορά.

Οι εισηγμένες εταιρίες κατατάσσονται σε επιμέρους αγορές στο Χ.Α., με βασικό κριτήριο την κεφαλαιοποίησή τους.

 


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων