Υπηρεσίες φιλοξενίας εξοπλισμού

Σχεδίαση, ανάπτυξη/υλοποίηση, εγκατάσταση & φιλοξενία μέρους ή του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων υποδομών Data Centers (Full Hosting & Colocation Services) καθώς και παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης, συντήρησης & λειτουργίας (Systems Administration & Operation), στις εγκαταστάσεις της ΕΧΑΕ.

Το Data Center της ΕΧΑΕ έχει κατασκευαστεί λαμβάνοντας υπόψη τα πιο αυστηρά διεθνή standards και πρότυπα υλοποίησης και είναι συμβατό με τις βασικές σχεδιαστικές αρχές του Tier -4 προτύπου κατά UpTime Institute. Μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών του είναι:

  • Ιδιαίτερα υψηλά και αυστηρά επίπεδα φυσικής ασφάλειας (ανεξάρτητες ζώνες πρόσβασης, πολλαπλά σημεία ελέγχου και πιστοποίησης ταυτότητας του προσωπικού, προσωπικό φύλαξης 24x7)
  • Πολύ υψηλά ποσοστά διαθεσιμότητας & εφεδρείας (συμμετρική κατασκευή δύο (2) πλήρως ανεξάρτητων/διασυνδεόμενων Κέντρων Δεδομένων στο ίδιο κτίριο).

Συγκριτικά πλεονεκτήματα/οφέλη Κέντρων Δεδομένων EXAE σε θέματα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας, εξοπλισμού τρίτων & Τεχνολογικών Υπηρεσιών:

  1. Υπηρεσίες εγγύτητας (Proximity services) με τα κεντρικά συστήματα του ΧΑ (ΟΑΣΗΣ, ΣΑΤ κ.λπ.).
  2. Αύξηση της διαθεσιμότητας (high availability & fault tolerance) των υπηρεσιών πρόσβασης στο σύστημα ΟΑΣΗΣ.
  3. Υπηρεσίες πρόσβασης στην Αγορά Αξιών / Παραγώγων καθώς και στο Σύστημα ΣΑΤ, αλλά και στα Back-office συστήματα, από θέσεις εργασίας (Business Continuity Seats) στο κτίριο της ΕΧΑΕ, σε περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στις κεντρικές εγκαταστάσεις εταιρειών στις οποίες παρέχονται colocation services.
  4. Μεγάλη ευελιξία, σημαντικές οικονομίες κλίμακας και συνέργιες σε θέματα υλοποίησης έργων Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity/Disaster Recovery sites).

Ο συνδυασμός του υψηλά καταρτισμένου τεχνικού προσωπικού της ΕΧΑΕ, πολύ υψηλής τεχνογνωσίας σε θέματα Σχεδιασμού, Εγκατάστασης, Διαχείρισης & Λειτουργίας Κέντρων Δεδομένων Κεφαλαιαγορών καθώς και των σύγχρονων υποδομών Κέντρων Δεδομένων που διαθέτουμε, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την πλήρη κάλυψη των αναγκών Φιλοξενίας Εξοπλισμού & Τεχνολογικών Υπηρεσιών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων