Υπηρεσίες προς εταιρείες

Υπηρεσίες προς εισηγμένες εταιρείες

«ΕΡΜΗΣ»

AξIAline

Έκδοση κωδικού ISIN

Το σύστημα «ΕΡΜΗΣ» / "H.E.R.ME.S." ("Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services"), αποτελεί ένα σύγχρονο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης και Επικοινωνίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τις Εισηγμένες εταιρείες, μέσω του διαδικτύου (Internet).

Το AξIAline έιναι ένα Σύστημα Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης των εκδοτριών (επικοινωνία της εκδότριας με το ATHEX GROUP), μέσω του οποίου λαμβάνουν τα αρχεία που χρειάζονται για την ενημέρωση του μετοχολογίου τους. Αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή μέσω του ιστότοπού μας. Διαβάστε περισσότερα...

Ο κωδικός αριθμός ISIN (International Securities Identification Number) αποτελεί ένα μοναδικό διεθνή κωδικό αναγνώρισης κινητών αξιών και η έκδοσή του γίνεται από τον Όμιλό μας που αποτελεί τον εθνικό φορέα κωδικοποίησης κινητών αξιών (National Numbering Agency - NNA).  Περισσότερα...

 

 

Υπηρεσία για τη διευκόλυνση του ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων

AXIA e-Shareholders'

Meeting

Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών

Η Υπηρεσία για τη διευκόλυνση του ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων,προσφέρει τη δυνατότητα παροχής προς τις εισηγμένες εταιρίες στοιχείων και πληροφοριών για τη συμμετοχή των μετόχων τους στις Γενικές Συνελεύσεις από απόσταση, και....  Διαβάστε περισσότερα... 

Ο όμιλος ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ έχει αναπτύξει την διαδικτυακή πλατφόρμα AXIA e- Shareholders' Meeting για την παροχή στις εισηγμένες εταιρίες υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης. Διαβάστε περισσότερα...

Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών (ΗΒΙΠ) είναι μία υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την υποστήριξη της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων, μέσω του ΧΑ. Διαβάστε περισσότερα...Διαβάστε περισσότερα...

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων