Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 05/12/2019

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με την αριθ. 174/29.11.2019 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν οι παρακάτω μετοχές:

  • 1.981 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας "ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε." (GRS059063008)
  • 18.000 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας "ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (GRS144003001)
  • 1.540 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε." (GRS320313000)
  • 286.981 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας "PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" (GRS472003011)

Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών ορίζεται η τιμή της αμέσως προηγούμενης τιμής κλεισίματος των μετοχών σε απόκλιση κατά ποσοστό μείον δέκα τοις εκατό (-10%).


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων