Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 06/07/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 500.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρίας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000,00, που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου, διάρκειας 7 ετών, μη μετατρέψιμου σε μετοχές του εκδότη, με ημερομηνία έκδοσης 03/07/2020, σταθερού επιτοκίου 2,75% ετησίως και κωδικού ISIN GRC1451207D3.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 41.350.798 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας «TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»  (GRS487003006) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 150.520.505 (ΚΟ) μετοχές.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 41.215 νέα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ» (GRF000153004) της εταιρίας «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.»), τα οποία προέκυψαν από την πρόσφατη επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε νέα μερίδια του Δ.Α.Κ. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μεριδίων του εν λόγω Δ.Α.Κ. στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 853.597 μερίδια.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» (GRS427003009) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €1,17 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €1,1115  ανά μετοχή).

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Σύμφωνα με την Απόφαση 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» της Δ.Ε. του Χ.Α., ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μετοχών της Κύριας Αγοράς για το ημερολογιακό τρίμηνο Απρίλιιος - Ιούνιος 2020.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων