Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 10/12/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών του δικαιώματος (ΜΠΡΙΚΔ - GRX517003000) της εταιρίας «BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.», συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 12/12/2019.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ» (GRS426003000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το προμέρισμα χρήσης 2019, €0,35 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,315 ανά μετοχή).


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων