Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 11/12/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παύει η διαπραγμάτευση των 2.760.000 (KA) μετοχών της εταιρίας «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.» (GRS120131008), προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες (ΚΟ) μετοχές. Η επαναδιαπραγμάτευση των νέων 2.760.000 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας ορίζεται για την 16/12/2019.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων